โครงการห้องสมุดในปีนี้ทางห้องสมุดโรงเรียนวัดเกตุสโมสรได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ตามโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน  สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในระดับเขตการศึกษา  โดยการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น-          วางทุกงาน อ่านทุกคน-          ครอบครัวยอดนักอ่าน-          ห้องสมุดเคลื่อนที่-          นิทรรศการตามวาระโอกาสและวันสำคัญ-          การเล่านิทาน-          สืบค้นอินเตอร์เน็ตสาธารณะ-          หนังสือในดวงใจ-          แรลลี่ครอบครัวยอดนักอ่าน-          ค่ายรักการอ่าน-          เก็บมาฝากกิจกรรมทุกกิจกรรมจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักสูตรและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้  ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง