รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

          วันที่ 29 ก.ย.48   มีการประกาศผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่   รางวัลนี้จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์   ผู้ได้รับรางวัลและผลงานได้แก่

1. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภททีม  ได้แก่  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีพิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับยืดอายุผักและผลไม้สด   นำโดย ดร. วรรณี  ฉินศิริกุล   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC),   ดร. อศิรา  เฟื่องฟูชาติ MTEC,  และ ผศ. ดร. วาณี  ชนเห็นชอบ   ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ม.เกษตรศาสตร์
2. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทบุคคล   ได้แก่  ผลงานการพัฒนาโลหะตามกระดูกสันหลัง  โดย รศ. นพ. ประกิต  เทียนบุญ   ภาควิชาออร์โธปิติกส์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และบริษัท PTS Medical
3. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่   ได้แก่  ผลงานการพัมนายางสกิมและสารที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  จากของเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำยางธรรมชาติ   รศ. ดร. จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์   ภาควิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมมีข้อสังเกตดังนี้
(1) ผลงานของทั้ง 3 รางวัลเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุทั้งสิ้น   และศูนย์ MTEC ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้ง 3 โครงการ   ผมจึงบอกกับ ดร. กฤษดา  สุชีวะ  รอง ผอ. MTEC  และ ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน  ผอ. สวทช.   ว่าวันนี้เป็นวัน MTEC Show และ NSTDA Show
(2) ทั้ง 3 โครงการเป็นตัวอย่างของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาของประเทศไทย  น่าชื่นชมมาก
(3) การทำงานเป็นกลุ่มของรางวัลแรก  น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับงานพัฒนาเทคโนโลยีที่ต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงาน  หลายศาสตร์   น่าจะมีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาของการวิจัย   ทำเป็นบทเรียนสำหรับนักพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นหลัง

          เดิมผมจะไม่ได้เข้าร่วมงานนี้   แต่การไปประชุมที่นครปฐมเกิดงดกะทันหัน   ผมจึงโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมฟังผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่านเล่าการทำงานและผลงาน   ฟังแล้วเกิดความสุข

 

                                  

                                           หน้าปกหนังสือ

วิจารณ์  พานิช
29 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)