ขอเสนอความคิดน่าจะ จัดกิจกรรมประชุมสัญจร เยี่ยมคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง หรือแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งคณะอืน ๆ อาจจะมีหรือมีโปรแกรมใหม่ ๆ ที่สามารถมาแชร์ข้อมูล  กัน  หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ให้เหมือนกัน เช่น ใบขออนุติการซื้อ การจ้าง ใบยืมครุภัณฑ์  เคลื่อนย้าย  หรืออื่น ๆ  เพื่อให้ทราบว่าใบนี้เป็นของโซน กลุ่มวิทย์สุขภาพใช้ให้เหมือนกัน  เพื่อชุมชนให้เข็มแข็ง