แนวคิดบนความหลากหลาย

PRISM

แนวคิด PRR : Prism Reflacted relation

เป็นแนวคิดที่ผสมกระบวนการกลุ่มกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นั่นคือ ในฐานความคิดเดียวกัน ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากผ่านกระบวนการกลุ่มซึ่งประกอบด้วยคน ต่างคนต่างมีแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้มีการตีความหมายต่างกันไป เกิดเป็นความหลากหลาย และเป็นการออกนอกกรอบ เป็นกระแสทัศน์ใหม่ๆ ตัวคนก็เหมือน

ปริซม รับแนวคิดและกระจายออกเป็นแถบรุ้งสวยงาม ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับบุคคลรอบข้าง การสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ง่าย แต่หากทำตัวเป็นเพียงกระจก สิ่งที่ได้เป็นเพียงการสะท้อนภาพหรือการส่งผ่านภาพไป ก็คือการรับและทำตามแนวคิดของผู้ให้ ไม่เกิดการต่อยอด ความรู้และนวัตกรรมย่อมต่างก็ต้องหยุดนิ่งไปเท่านั้นเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นการเปรียบถึงการรับฟังผู้อื่น ฉะนั้นหรือ