บทบาทของซีอีโอต่อ KM

บทบาทของซีอีโอต่อ KM

         ดังได้เล่าแล้ว (click) ว่าสภาวะการณ์ในขณะนี้บ่งชี้ว่า KM ในประเทศไทยจะสำเร็จหรือล้มเหลวปัจจัยเบอร์ 1 คือ   เบอร์ 1 ขององค์กร   ผมจึงลองค้นเอามาลงไว้ว่ามีคนให้ความเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสูงสุดต่อ KM อย่างไรบ้าง   ลองค้นในหนังสือการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (click) พบว่าที่หน้า 199 - 207 เขียนไว้ดีมาก   สรุปว่าผู้นำต้องมีบทบาทใหม่และทักษะใหม่ดังนี้

บทบาท
1. ครูผู้สอน  ผู้ฝึกและพี่เลี้ยง
2. ผู้จัดการความรู้
3. ผู้ร่วมเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้
4. สถาปนิกและผู้ออกแบบ
5. ผู้ประสานงาน
6. ผู้สนับสนุนในโครงการและกระบวนการเรียนรู้

ทักษะ
1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
2. ประสานทีมต่างหน้าที่เข้าด้วยกัน
3. ทดสอบและรับรู้รูปแบบความคิด
4. เข้าร่วมในการคิดเชิงบูรณาการ
5. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   นวัตกรรม   และความกล้าที่จะเสี่ยง
6. สร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการปฏิบัติ

          นี่เป็นทฤษฎีนะครับ   สคส. จะตั้งวงซีอีโอ - ซีเคโอ  ถกเรื่องนี้กันเป็นระยะ ๆ

วิจารณ์  พานิช
29 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)