ทำนองเพลงภาษาในดนตรีไทย

          การเรียนทำนองเพลงภาษาต่างๆ นำมาผสมคลุกเคล้ากับทำนองเพลงของไทย เป็นการแสดงออกถึงความสามารถ
ของผู้ประพันธ์เพลงนั้นๆ   เป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติกับเจ้าของภาษา   แม้ว่าจะฟังแปลกๆออกไปตามลักษณะเสียงของภาษานั้นๆเราก็ถือว่าเป็นเพลงไทยโดยแท้
                ตัวอย่างเพลงทำนองเพลงภาษาต่างๆ

จีน       เพลงจีนขิมเล็ก   เพลงจีนลั่นถัน   เพลงจีนรำพัด
เขมร       เพลงเขมรพวง  เพลงเขมรละออองค์   เพลงเขมรไทรโยค
ลาว      เพลงลาวดวงเดือน   เพลงลาวพุงขาว   เพลงลาวสรวยรวย
มอญ         เพลงมอญดูดาว   เพลงมอญร้องไห้   เพลงมอญรำดาบ
ฝรั่ง        เพลงฝรั่งรำเท้า   เพลงฝรั่งควง  เพลงฝรั่งจรกา
แขก       เพลงแขกไทร   เพลงแขกขาว  เพลงแขกต่อยหม้อ
พม่า       เพลงพม่าหัวท่อน   เพลงพม่ารำขวาน  เพลงพม่าเห่
เงี้ยว      เพลงเงี้ยวรำลึก

ญวน   

เพลงญวนทอดแห เพลงทยอยญวน