ตลาดนัดวันอาทิตย์ เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ผู้เรียนได้นำความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั่วโมงเรียนมาใช้ดำเนินกิจกรรมในวันอาทิตย์โดยเฉพาะสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี