ตลาดนัดความรู้ผู้ปกครองเครือข่าย

234ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

อารัมภบท
          สืบเนื่องมาจากโรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
ควรได้มีบทบาท มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความพร้อมของ
บุตรหลาน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปัญญา  ดังนั้นจึงได้หาแนวทางร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ แนวคิดต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมร่วมกัน
ทุกๆฝ่าย  ดังนั้นจึงได้เชิญตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน ๒๓๔ คนซึ่งเป็นตัวแทน
ผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวน ๔๖๓๕ คน  มาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ "แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน" ในวันเสาร์ที่ ๑ตุลาคม ๒๕๔๘  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

ตลาดนัดความรู้ผู้ปกครองเครือข่าย
          ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนัดความรู้ผู้ปกครองเครือข่าย" ในครั้งนี้
โรงเรียนได้เตรียมการดำเนินการโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (story telling) เพื่อดึงเอา
tacit  knowledge ออกมาจากผู้ปกครอง ต่อจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองประชุม
กลุ่มย่อย แยกตามระดับ/ช่วงชั้น โดยมีครูทำหน้าที่เป็น "คุณเอื้อ" และ "คุณลิขิต"
ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง และจะกลับเข้ามาประชุมกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปและทำ
กิจกรรม AAR (After Action Review)

          สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย จะมีประมาณ ๑๒ กลุ่มๆละ ๑๕-๒๐ คน แต่ละกลุ่มกำหนดให้
มีคุณเอื้อ คุณอำนวย  คุณกิจ  และคุณลิขิต  โดยให้แต่ละกลุ่มกำหนดหัวปลาและช่วยกัน
ระดมสมองหาคำตอบว่าจะทำอย่างไร (how to) ให้ไปสู่เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(ผลเป็นเช่นไรจะนำมารายงานให้ทราบครับ)

เตรียมขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชน
           เป็นที่ทราบกันแล้วว่า โรงเรียนได้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ
จากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เตรียมการขยายผล
ไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนคนอื่นๆ ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้รับรู้แนวทางการจัดการศึกษา
การพัฒนาผู้เรียน และการเสริมสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองและชุมชน

เด็กทุกคนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          หากจะกล่าวถึงผลลัพท์ หรือ outcome ของการจัดประชุมสัมมนาผู้ปกครองเครือข่าย
ในครั้งนี้ โรงเรียนต้องการให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมกัน
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน
จิระศาสตร์วิทยา "ฉลาด และมีคุณธรรม"  กล่าวคือ นักเรียนทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนี้แล้ว จะต้องมีความเฉลียวฉลาด (wisdom) และมีคุณธรรม (virtue) เป็น
สิ่งน้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต

      ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
       ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (1)

ไพฑูรย์
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ผมสนใจอยากทราบว่ามีแนวทางคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายอย่างไรบ้างครับ