งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  วัตถุประสงค์หลักของการคุมประพฤติ  คือการให้ความช่วยเหลือ  แนะนำ  แก้ไข  ปรับปรุง  และส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี  โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤตินั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านสถานะสังคม  ประวัติส่วนตัว  สภาวะอารมณ์  และฐานความผิด  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมตามความต้องการเป็นรายบุคคล  ทั้งในด้านพฤติกรรมและอารมณ์  การปรับทัศนคติ  การเข้าใจปัญหาและรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน  ดังนี้

     1.  การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามสภาพปัญหา  ความต้องการหรือความจำเป็น

     2.  การแก้ไขฟื้นฟูโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 

          -  การอบรมธรรมะ

          -  การจัดค่ายจริยธรรม

          -  การบรรพชาและอุปสมบท

     3.  การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม/รายบุคคล/ครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (1)

นายอัยมาน ปีแนบาโง
IP: xxx.228.225.225
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากๆ