แบบทดสอบ เรื่อง หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในภาษาไทย

หน่วยเสียงพยัฯญชนะต้นเดี่ยวในภาษาไทย

หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว ได้แก่ หน่วยเสียงพยัญชนะที่เกิดต้นพยางค์และมีเพียงเสียงเดียว

มีอยู่  21  หน่วยเสียง คือ

เสียง

อักษรที่ใช้

ตัวอย่างคำ

1. /ก/

กา   กำ

2. /ค/

ข ค ฆ

ข้า  ค่า ฆ่า

3. /ง/

ง  หง

งาม  หงาย

4. /จ/

จ  จร

จาม  จริง

5. /ช/

ฉ  ช  ฌ

ฉาน  ชาญ  ฌาน  เฌอ

6. /ซ/

ซ  ซร  ทร  ศ  ศร  ษ  ส  สร

ซาน  ไซร้ ศาล  ศรี  พรรษา

7. /ย/

ญ  หญ  ย  หย  อย  

ญาติ  หญ้า  ย่า  หยาด  อย่า

8. /ด/

ด  ฎ  ฑ  (บางคำ)

ฎีกา  ดี  บัณฑิต

9. /ต/

ฏ  ต

ฏิบัติ  ตี

10. /ท/

ฐ   ฑ  (บางคำ)  ฒ  ถ  ท  ธ 

ฐาน  มณโฑ  เฒ่า  เถร  ทาน  เธอ 

11. /น/

น  หน  ณ

นา  หนา  เณร

12. /บ/

บา  เบียน

13. /ป/

ปา  เป่า

14. /พ/

ผ  พ  ภ

ผา  พา  ภา

15. /ฟ/

ฝ  ฟ

ฟ้า  ฝ้า

16. /ม/

ม  หม

มา  หมา

17. /ร/

ร  หร

รา  หรา

18. /ล/

ล  หล  ฬ

ลา  หลา  ฬา

19. /ว/

ว  หว

วา   หวี

20. /อ/

อา  อ้าง

21. /ฮ/

ห  ฮ

หา  ฮา

แบบทดสอบ เรื่อง หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในภาษาไทย

1. หน่วยเสียพยัญชนะตามวิชาหลักภาษา ไทยเก่า เราเรียกว่าอย่างไร ?

          1. เสียงแท้

          2. เสียงแปร

          3. เสียงดนตรี

          4. เสียงประสม

2. ในเวลาออกเสียงพยัญชนะอวัยวะทำ เสียงชุดล่างและชุดบนจะเป็นอย่างไร ?

          1. กักลม

          2. กระทบกัน

          3. แยกจากกัน

          4. เปลี่ยนแปลง

3. หน่วยเสียงใดเป็นได้ทั้งหน่วยเสียงสระแ ละหน่วยเสียงพยัญชนะ ?

          1. /ว/

          2. /ย/

          3. /อ/

          4. /ร/

  4. หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวในภาษา ไทยมีอยู่กี่หน่วยเสียง ?

          1. 18  หน่วยเสียง

          2. 19 หน่วยเสียง

          3. 20 หน่วยเสียง

          4. 21 หน่วยเสียง

5. คำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง /ก/ ทุกคำ ?

          1. เกี่ยว         ก้าว

          2. กา             กวาด

          3.  คาย          เกรียง

          4. เลือก           กลอง

6. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง/ค/ ?

          1. จร

          2. ขอน

          3. คลอง

          4. คลาด

 7. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ค/ ทุกคำ?

          1. ฆ่า            ม้า

          2. ขาด           ชาด

          3. โคตร          ฆาต

          4. ถาด           แค้น

8. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง   /ง/ ทุกคำ ?

          1. งง             หัด

          2. หลาย         งา

          3. เฮ้ย           เงียบ

          4. เงี่ยง          หงุด

9. คำในข้อใดออกเฉพาะเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /จ/ ทุกคำ ?

          1. จรูญ           จอง

          2. จรัส           แจ่ม

          3. จริง           เจิม

          4. เจียด         แจรง

10. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ช/ ทุกคำ ?

         1. ฉ่า   ช้า      ซ้ำ

          2. ช้ำ   เฌอ    ฉุด

          3. ชง   สิ่ง      ศรี

          4.ชิ้น   ซ้อน    ฉาด

 11. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง   /ซ/ ?

          1. ครา

          2. ตราบ

          3. ทราบ

          4. ปราบ

12. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง /ซ/ และ /ล/ ตามลำดับทั้งสองเสียง ?

          1. สาหัส

          2. ศรีชาย

          3. สุดหล่อ

          4. ทรามวัย

13. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ค/ และเสียง /ย/ ตามลำดับ ?

          1. คนอง

          2. คู่แค้น

          3. คำหยาด

          4. คนธรรพ์

14. เสียง /ย/เกิดขึ้นเมื่อเขียนพยัญชนะในข้อใด ?

          1. ย    หว

          2. ญ    หม

          3. หล  หง

          4. หย  หญ

 15. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ด/ ?

          1. ฑาหะ

          2. มณฑล

          3. จัณฑาล

           4. บัณเฑาะห์

16. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ท/ ทุกกคำ ?

          1. ตอง           ปฏิ      เฒ่า

          2. ทราย         ธาตุ    ฐาน

          3. ถูก            ทิฐิ      โฆษ

          4. ถาด           ธง      เทิด

17. พยัญชนะในข้อเมื่อเขียนแล้ว ออกเสียงพยัญชนะต้นหน่วยเสียง/ท/ ทุกตัว ?

          1. ท    ซ        ห

          2. ธ    ฒ       ถ

          3. ฑ    ฐ        ภ

          4. ทร   ตร      ดร

18. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /น/ ?

          1. ห้อง

          2. หยอง

          3. หมอง

          4. หนอง

 19. พยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ออกเสียง/ย/ ?

          1. ย่ำ

          2. บา

          3. าติ

          4. ชา

20. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /น/ ทุกคำ ?

          1. หนาว         ไหม

          2. น้อง           ยาน

          3. หนึ่ง          เณร

          4. ญาณ         เน้า

21. คำที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นในข้อใดจึงอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นหน่วยเสียง /พ/  ทุกคำ ?

          1. บ    พ

          2. ภ    ผ

          3. ฟ    ฝ

          4. ป    ม

22. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง /พ/ ทุกคำ ?

          1. ผู้แพ้

          2. อาภัพ

          3. พ่อแม่

          4. ผูกถี่

 23. คำว่า “ฝูง”อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงใด  ?

          1. /พ/

          2. /ฟ/

          3. /ป/

          4. /ม/

24. คำที่เขียนด้วยพยัญชนะต้นในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียง  /ม/  ทุกคำ  ?

          1. หน

          2. หล

          3. หม

          4. หว

25. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเป็นหน่วยเสียง  /ร/ ?

          1. ฦก

          2. ฦๅ

          3. ตรี

          4. ฤทธิ์

26. คำว่า “หลาน”อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงอะไร ?

          1. ห

          2. ฮ

          3. ล

          4. หล

  27. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง 

     /ว/ ?

          1. หมา

          2. หวา

          3. หนา

          4. หลา

28. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง /ฮ/ ?

          1. ไห

          2. ไหม

          3. ไหว

          4. ไหน

29. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง /อ/ ?

          1. อยู่

          2. มอด

          3. อย่า

          4. ออก

30. คำในข้อใดออกเสียงพยัญชนะต้นเสียง  /ฟ/ ?

          1. ฝาน

          2. พาน

          3. ควาน

          4. ขวาน

31. คำในข้อใดอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น เสียงเดียวกันทุกคำ  ?

          1. กา             ข่า      ค้าง

          2. ซาน           ส่าน    เศก

          3. จาน           ชาน    ฌาณ

          4. หาย           หนาน  หนึ่ง

32. คำในข้อใดมีพยัญชนะ คู่หน้าและคู่ หลัง เหมือนกันทุกคำ ?

          1. นิราศ         หนูหริ่ง

          2. อมมือ        อยู่หมัด

          3. คู่ชีพ          เข้าทรง

          4. เวียนหัว      หวั่นไหว

  33. คำในข้อใดมีพยัญชนะที่ ไม่ออกเสียง ร่วมอยู่ด้วยทุกคำ  ?

          1. ดรุณี           ณรงค์  ขษีร

          2. ขว้าง           กัลป์    สรรพ

          3. พฤกษ์        ทุจริต  ชนมายุ

          4. พรหม        บาล์ม  จริง

34. ตัว  “ร”  ในข้อใดอ่านออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะต้นด้วย  ?

          1. เสริม

          2. ทราม

          3. เศร้า

          4. คราม        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนหลักภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

หมายเลขบันทึก: 467292, เขียน: 05 Nov 2011 @ 12:24 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เกือบได้เต็มอิอิ

ดีมากเลยค่ะ

นางสาวปาริชาติ พัฒนศิลป์

ม.5/2 เลขที่15

ฝน
IP: xxx.55.83.212
เขียนเมื่อ 

คำว่า หนังสือ พยัญชนะต้นคือ ห,น ใช่มั้ยคะ

อารยา
IP: xxx.158.166.164
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยไหมคะ

จินตนา
IP: xxx.158.166.142
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบรบกวนขอเฉลยได้หรือเปล่า