โครงสร้างรายวิชาความเรียงขั้นสูง, Extended Essay : EE

โครงสร้างรายวิชาความเรียงขั้นสูง, Extended Essay : EE

โครงสร้างรายวิชาการเขียนความเรียงขั้นสู (Extended Essay : EE)

0.5 หน่วยการเรียน                                               20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

หน่วยการเรียนรู้

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เวลา

(ชั่ว

โมง)

คะ

แนน

ภาระงาน(ชิ้นงาน)

1

การกำหนดชื่อเรื่อง

(Title Page)

4

การกำหนดชื่อเรื่อง ที่สะท้อนหรือชี้ให้เห็นภาพของงาน เรียบเรียงเป็นรูปคำถาม หรือประเด็นค้นคว้า

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

2

การเขียน โครงร่าง

(Outline)

5

การเขียนโครงร่าง ที่กำหนดองค์ประกอบของรายงานการศึกษาค้นคว้า ตามลำดับ

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

3

การเขียนบทคัดย่อ

(Abstract)

4, 6

เขียนบทคัดย่อ ที่สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง และใช้คำไม่เกิน 300 คำ

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

4

การเขียนสารบัญ          (Content)        และ คำนำ (Introduction)

4, 6

การเขียนสารบัญ

-                   ที่

-                   ลำดับหัวข้อเรื่อง

-                   เอกสารอ้างอิง

-                   ภาคผนวก

และมีเลขหน้ากำกับทุกหัวเรื่อง

การเขียนคำนำ เป็นการให้เหตุผลในการเลือกหัวข้อเรื่อง ความสำคัญและคุณค่าที่ได้จากการศึกษา โดย

- ระบุผลการค้นคว้า

- ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าของผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้แต่ควรค่าสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

5

การเขียน          เนื้อเรื่อง(Body Development)

1, 2, 3,4, 6

การเขียนเนื้อเรื่อง ที่ลำดับเนื้อหาตามรูปแบบโครงสร้างที่ถูกต้อง จัดลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย การลำดับ-ความคิดหลักและความคิดรอง

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

6

การอ้างอิง  โดยใช้ภาพประกอบ

(Illustration)

4, 6

การอ้างอิงโดยใช้ภาพประกอบ เพื่ออธิบายความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ

1

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

7

การเขียนบทสรุป

(Conclusion)

4, 6

การเขียนบทสรุป ที่เป็นการนำเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเรื่อง การอ้างอิงหลักฐานประกอบความคิด จบด้วยการเสนอและชี้นำประเด็นที่ค้นพบ รวมทั้งหัวข้อเรื่องประเด็น/เรื่อง ที่ยังไม่ได้ค้นคว้าศึกษาในผลงานชิ้นนี้ แต่ควรค่าแก่การค้นคว้าเป็นผลงานเรื่องต่อไป

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

8

การเขียนข้อเสนอแนะ

(Suggestion)

4, 6

การเขียนข้อเสนอแนะ ที่ให้ข้อคิดหรือแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำผลการค้นคว้าไปใช้ และเสนอแนะการค้นคว้าเรื่องที่ต่อเนื่อง

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

9

การเขียนบรรณานุกรม

(References)

4

การเขียนบรรณานุกรม ที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลโดยใช้รูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสากล

2

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

10

การเขียนภาคผนวก

(Appendices)

4

การเขียนภาคผนวก ที่แสดงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า

1

5

ใบบันทึกกิจกรรม (Activity Report)

11

การเขียนรายงาน             การค้นคว้าอย่างอิสระ

(Independent Report)

6, 7

การเขียนผลจากการศึกษาค้นคว้า ที่ระบุข้อค้นพบ ถ่ายทอดแนวคิด อ้างอิงแหล่งความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ โดยเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการอย่างสมบูรณ์

2

50

รายงาน             การค้นคว้าอย่างอิสระ(Indepen-dent Report)

รวม

20

100

ประวัติวิทยากร  

           ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ประกาศนียบัตรนักพูดจากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย และสถาบันฝึกพูดทางการฑูต

ประสบการณ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา และโรงเรียนสตรีวิทยา

                เป็นวิทยากรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

เป็นวิทยากรบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้              ด้วยเทคนิค Backward Design การพัฒนาทักษะการคิด การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยแบบบูรณาการ และ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ฯลฯ

ผลงาน Best Practice การพัฒนาทักษะการคิดโดยนักเรียนทำวิจัยแบบบูรณาการด้วย TCAIC Model

             Best Practice การพัฒนาบุคลากรด้วย PGKCASE Model

        Best Practice รักการอ่าน ผ่านกระบวนการคิด เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ด้วย IRTSM Model

เคยเป็น เลขานุการของประธานกลุ่มประสิทธิภาพมัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการและนักวิจัยอิสระ

ดร.ดำเนิน  ยาท้วม 081-7862797 Fax 02-5135029

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนมาตรฐานสากล1

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้#ee#ดร.ดำเนิน ยาท้วม#โรงเรียนมาตรฐานสากล#หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล#extended essay#ความเรียงขั้นสูง#โครงสร้างรายวิชาความเรียงขั้นสูง

หมายเลขบันทึก: 467285, เขียน: 05 Nov 2011 @ 11:44 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)