ท่านทราบหรือไม่ว่า.....

      ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สิบประเทศในเอเซีย อันประกอบด้วย     ประเทศไทย ลาว เวียตนาม กัมพูชา มาเลเซีย พม่า บรูไน ฟิลิปปิน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จะได้รวมกลุ่มกันเป็น ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Association for South East asian Nations) หรือที่เรียกว่า "ประชาคมอาเซี่ยน" (ASEAN)

     อะไรจะเกิดขึ้นบ้างจากการรวมกลุ่มกันครั้งนี้

๑.ยึดหลักการพื้นฐานร่วมกัน คือ

 • การตัดสินใจโดยใช้หลักฉันทามติ

 • การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

 • การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

๒.วัตถุประสงค์ของอาเซี่ยน

 • ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหารส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

 • ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซี่ยนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓.เป้าหมายของอาเซี่ยน

 • ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมกันเป็นประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558

 • มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากร

 • เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและการลงทุนอย่างเสรี

 • แรงงานมีฝีมือ มีอิสระในการหางานทำ

 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน

๔.สาขาความร่วมมือของอาเซี่ยน ๓ เสาหลัก คือ

 • ด้านการเมืองและความมั่นคง

 • ด้านเศรษฐกิจ

 • ด้านสังคมและวัฒนธรรม                                        

๕.ยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๑ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๒ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ประชาชน เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน

 • นโยบายที่๓ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาครูอาจารย์ในอาเซี่ยน

 • นโยบายที่๔ การเตรียมพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการศึกษา ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน

 • นโยบายที่๕ การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 (สรุปจากข้อมูลการบรรยายของดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาฯกพฐ.)

      จากข้อมูลนี้ดิฉันคิดว่าเราในฐานะบุคลากรทางการศึกษา เราเตรียมการเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับเยาวชน ประชาชนคนไทย อยู่ในระดับที่ถึงพร้อมหรือไม่... เราจะได้ประโยชน์หรือเสียประประโยชน์ หาก ๗ อาชีพนี้คือ แพทย์ วิศวกรรม พยาบาล ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรม นักบัญชี การสำรวจ สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี...เราเตรียมคนอย่างไร...

       -นักเรียน นักศึกษา หรือพ่อแม่ผู้ปกครองทราบข้อมูลนี้ไหม เพื่อการวางแผนการศึกษา หรือวางแผนอาชีพ...

       -เด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษา จึงจะอยู่รอดได้ในโลกวันนี้...

       -โรงเรียน สถานศึกษาจัดการศึกษาการเรียนรู้อะไร อย่างไร เพื่อการเตรียมพร้อมและให้ความรู้สู่อาเซี่ยน...

       -การเชื่อมต่อกันของเส้นทางไฮสปีดเทรน คุณหมิงถึงสิงคโปร์ เส้นทางเอเซี่ยนไฮเวย์เน็ตเวิคจะผ่านเมืองผ่านจังหวัดใดบ้าง...

      -ค่านิยมที่จะต้องปลูกฝังในความเป็นอาเซี่ยน ความภาคภูมิใจ ความหวงแหน ความรอบรู้ ความเข้าถึงกัน การยอมรับนับถือกันและกัน...เราจะสร้างอย่างไร...

      กิจรรมการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะที่คุณครู หรือโรงเรียนควรจัด...เช่น

-กิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดค่ายอาเซี่ยน

-จัดป้าย จัดมุมความรู้ASEAN BOARD หรือ Wall Poster หรือ Wall News

-บทเขียนที่เกี่ยวกับอาเซียนที่รับรู้จากสื่อต่างๆ ในแต่ละวัน โดยสรุปด้วยภาษาของตนเองอย่างง่ายๆและเขียนด้วยลายมือ 5-10 บรรทัด /ตามวัย

-  ข่าว-เศรษฐกิจ/การเมือง/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม/กีฬา

-  บทความ

-  บันทึกประจำวัน

-  ความคิดเห็น

-  เรื่องเล่า/นิทาน

-  ฯลฯ

ในส่วนที่ควรต้องพัฒนาอย่างยิ่งในทุกสถานศึกษา คือ สาระเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้ที่ควรบูรณาการเรื่องอาเซี่ยนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร

     ขณะนี้ สพป.สุพรรณบุรีเขต๒ ได้ส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษา นำความรู้เรื่องอาเซี่ยน สู่การเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมวางแผนและดำเนินการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซี่ยน

      การเริ่มต้นวันนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน คงไม่สายเกินไป หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน และดำเนินการโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากหน่วยงาน หรือการคิดว่า...ไว้เริ่มดำเนินการเมื่อใกล้ถึงปี ๒๕๕๘ ดิฉันเกรงว่าจะเข้าทำนองกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้...เสียแล้ว

       เพื่อนๆมีกิจกรรมแนะนำใดเพื่อการเปิดประตูสู่อาเซี่ยนเรียนเชิญนะคะ