การจัดการความรู้ เรื่อง การปลูกข้าวโพด ตำบลน้ำเต้าและตำบลบ้านใหม่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลหัวไผ่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

 1. การเตรียมดินและพันธุ์ การเตรียมดิน
 2. ชักร่อง ค่าจ้าง 150 บาท/ไร่
 3. ปุ๋ยรองพื้นไร่ละ 1 ลูก
 4. ปุ๋ย 16-20-0 (520 บาท/ลูก) และ 15-15-15 (590 บาท/ไร่) ใส่ 2 รอบ
 5. ไถ 2 ครั้ง (ค่าจ้างประมาณ 300 บาท/ไร่) พันธุ์
 6. ศรแดง 852 อัตรา 2.5 กก./ไร่ (500 บาท/กก.)
  1. วิธีการปลูก
 7. หยอดเมล็ด
 8. รดน้ำ
 9. การดูแลรักษา
 10. พรวนดิน เมื่ออายุข้าวโพด 45 วัน ค่าจ้าง 400 บาท/ไร่
 11. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 1 ลูก/ไร่ (ราคา 590 บาท/ลูก)
 12. ฉีดสารกำจัดหนอน สาร 1 ขวด ใช้ได้ 4 ครั้ง /2 ไร่ (1 ขวด/ 2 ครั้ง/ไร่) ราคาขวดละ 150 บาทสารบำรุง เศรษฐีฮอร์โมน เฉลี่ย 20 บาท/2ไร่ (10 บาท/ไร่)
 13. ค่าไฟฟ้า 400บาท/2 ไร่ ตลอดอายุ 2 เดือน ( 50 บาท/ไร่/เดือน)
 14. การเก็บเกี่ยว
 15. ใช้แรงงานกันเองแลกเปลี่ยนกัน
 16. พื้นที่ 2 ไร่ ฝักใหญ่ (3 ฝัก/กก.) 7000 ฝัก ฝักละ 2.30 บาท ฝักกลาง (4-5 ฝัก/กก.) 6000 ฝัก ฝักละ 1.30 บาท และฝักเล็ก (7 ฝัก/กก.) 3000 ฝัก ฝักละ 0.80 บาท
 17. การจำหน่ายผลผลิต คัดเกรด ขายเป็นฝัก มีทั้งขายสดและแม่ค้านำมาต้มขาย
 18. ปัญหา
 19. ใบลาย
 20. เสียหายจากภัยธรรมชาติ