วันนี้กลุ่มสาระการงานอาชีพได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้ Internet
เพื่อให้ครูในกลุ่มได้มีความรู้ในการนำสื่อจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการ
จัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Power Point ทำให้ดิฉันรู้สึกชอบ
ที่มีตัวช่วยในการทำสื่อ