สมมุติฐานทางวิจัยจะต้องสามารถนำไปทดสอบทางสถิติได้ การเขียนสมมุติฐานทางวิจัยจึงต้องคำนึงถึงสถิติทดสอบ และการเลือกใช้สถิติทดสอบจะต้องคำนึงถึงระดับการวัดค่าข้อมูล เพราะทั้งสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรทำความเข้าใจทั้งสามเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการในบทที่ 3 ต่อไป จึงได้นำมากล่าวพอสังเขปดังนี้ (ในที่นี้ สมมุติฐานทางสถิติได้นำเสนอเฉพาะ H1 เท่านั้น ซึ่งสมมุติฐานทางสถิติ H1 มักจะสอดคล้องกับสมมุติฐานทางวิจัย สำหรับ H0 ต้องตั้งให้เป็นกลางเสมอ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาแสดง