ประธานชมรม

1. นางดารัตน์  ชมดวงทิพย์  ร.ร ฤทธิยะวรรณาลัย กทม                      โทร. 06 -7806719                                     

 เลขานุการ

2. นางรัชนี  รัตนะ ( เจี๊ยบ ) ร.ร อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาครโทร. 06-7941125

สมาชิกชมรม

3. นางสาวอรพรพรรณ  สืบศักดิ์ ร.ร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี โทร. 018996973                                                                                 

4. นางปัณณภรณ์  ปานสรวง  ร.ร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี     โทร. 04-0107639

5. นางไพเราะ  จันทองสุก  ร.ร ฤทธิยะวรรณาลัย กทม                   โทร. 01 -9280147

6. นางสาววีณา  สุทธิจินตามัย ร.ร สตรีวัดระฆัง กทม.                โทร.06 - 1696780

7. นางลักขณา  ภูชมศรี  ร.ร เทศบาล3 วัดไชนาวาส สุพรรณบุรี     โทร. 09 -8183973

8. นางสมสุข  ไวยพุฒ  ร.ร สามเสนวิทยาลัย กทม.                        โทร. 09-4485154

9. นางสาวนฤมล  เกียรติศิริ   ร.ร สามเสนวิทยาลัย กทม                โทร. 06-3029190

10. นายสมสินธ์  รักบุญ  ร.ร เทศบาลวัดทรงธรรม สมุทรปราการ   โทร. 06 -5449049

11. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์มาลา     ร.ร เทศบาลวัดทรงธรรม สมุทรปราการ โทร. 01 -5441169

12. นางสาวสาวิภา  หยาดไธสง  ร.ร เทศบาลวัดทรงธรรม สมุทรปราการ โทร. 07 -9907454

 

โครงการของชมรม

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

งบประมาณ 

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการดำเนินงาน

ระยะเวลา