ระดับการวัดค่าข้อมูล
เรียงตามสมบัติของข้อมูลได้ดังนี้
Nominal ® Ordinal ® Interval ® Ratio
                Nominal = แบ่งข้อมูลออกเป็น กลุ่มๆ (เช่น เพศ สถานภาพสมรส เป็นต้น)
                Ordinal = แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ และ เรียงลำดับได้(เช่น ชั้นปีที่เรียน ระดับความคิดเห็น เป็นต้น)
                Interval = แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ เรียงลำดับได้ และมี ช่วงห่างเท่ากัน แต่ไม่มีศูนย์แท้(เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ เป็นต้น)
                Ratio = แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ เรียงลำดับได้ มีช่วงห่างเท่ากัน และ มีศูนย์แท้(เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น)
                                Nominal + ordinal = qualitative (เชิงคุณภาพหรือเชิงลักษณะ)
                                Interval + ratio = quantitative (เชิงปริมาณ)