ลักษณะที่ดีของ CAI นั้น จะต้อง มี 4 i คือ
 Information     ต้องมีเนื้อหาสาระสำคัญ
 Individualized ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
 Interactive      ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้
 Immediate Feedback ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที
      การประเมินผลการเรียนนับเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ CAI เพราะ การประเมินนั้นจะทำให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตน และผู้สอนทราบถึงการพัฒนาของผู้เรียน ซึ่งวิธีการประเมินนั้น ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะวิชา หรือเนื้อหาวิชานั้นๆ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกแบบบทเรียน จะออกแบบการประเมินเป็นแบบใด บางวิชาใช้การทำแบบทดสอบ บางวิชาใช้การปฏิบัติจริง บางวิชาใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน ก็ได้เหมือนกัน 1. ผู้เรียนสามารถมีการโต้ตอบกับบทเรียนได้2. สามารถให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ในทันที3. มีรูปแบบบทเรียนให้เลือกใช้มากมาย เช่น การสอนทบทวน เกม การจำลอง ฯลฯ4. เสนอบทเรียนได้ทั้งลักษณะตัวอักษร ภาพและเสียง5. ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาบทเรียน และทำกิจกรรมได้ตามความสามารถของตนในลักษณะการศึกษารายบุคคล