ผู้เขียนได้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตำบล  ตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นค่าวัสดุกศน.ตำบล  ทั้ง  ๘  ตำบล  และทาสีอาคารกศน.ตำบล  จำนวน  ๓  อาคาร  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๕๑,๐๐๐  บาท  จากเงินงบประมาณโครงการ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 

     ผู้เขียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งถือเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่  ถึงแม้จะเครียดจัดจนถึงมีน้ำตา  ได้ขอคำปรึกษาคำแนะนำจากผู้รู้หลาย  ๆ  ท่าน  และที่สำคัญได้เข้าพบนายอำเภอบ่อยมาก  แก้งานไม่รู้จักกี่รอบ  แต่แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี  แม้จะติดขัดปัญหานานับประการ

     ก็ได้แต่หวังว่าคณะครูกศน.ตำบลทั้ง  ๘  ตำบลจะนำพากศน.ตำบลของตนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

     สุดท้ายขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่นำพาให้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตำบลดำเนินไปได้ด้วยดี  "ขอบคุณค่ะ"

ก่อน-หลังทาสีอาคารกศน.ตำบลหนองน้ำใส

ก่อน-หลังทาสีอาคารกศน.ตำบลโคกม่วง

ก่อน-หลังทาสีอาคารกศน.ตำบลระโสม