160. การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

PoOmDeE

>>>

         "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราอย่างยิ่ง เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงแต่การทำการเกษตรเท่านั้น แต่รวมถึง "การทำทุกอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง" หลายคนเข้าใจความหมายที่ผิดไปจึงไม่ค่อยสนใจมากนัก
        ...หากแต่ "ลองได้เรียนรู้แล้ว" ย่อมที่จะเห็นคุณค่าของ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พอกิน พออยู่ พอดี ไม่ฟุ่มเฟือย กินอยู่เท่าที่ตนมีไม่โลภมากก็จะนำซึ่งความสุขมาสู่ชีวิตของตนเองได้
        หลักการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะต้องมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ดังนี้
>>>
      วัตถุประสงค์การดำเนินงาน "สถานศึกษาพอเพียง" คือ เพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง
       การจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินการได้ใน 2 ส่วน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 1)การบริหารสถานศึกษา และ 2)การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน   
       ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร สาระเรียนรู้ในห้องเรียน และประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
        ตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผลได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 4 ด้าน คือ
        1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
        2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
        3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
     ***รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554-2556 (word)
>>>
       วันที่ 21 กันยายน 2554 ...โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ได้รายงานตนเองในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) พ.ศ. 2554  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       โดย... คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ท่าน คือ ศน.วนิดา น้อยมะลิวัน และศน.มยุรี สิงห์แก้ว จาก สพม.19 และ ศน.แดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ จาก สพป.เลย 3
       การประเมินกิจกรรมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...
       และ...ทราบผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ  จากทางคณะกรรมการฯ ว่า โรงเรียนเชียงกลมวิทยา มีคุณภาพในการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะต้องส่งผลการประเมินไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสุ่มประเมินจากคณะกรรมการส่วนกลางอีกครั้ง ก่อนที่จะรับรองผลเป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไป...
>>>
       ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมเพื่อรับการประเมินฯ ครั้งนี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"

คำสำคัญ (Tags)#เชียงกลมวิทยา#สถานศึกษาพอเพียง#สถานศึกษาแบบอย่าง

หมายเลขบันทึก: 463198, เขียน: 29 Sep 2011 @ 23:17 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:50 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไม่เห็นภาพนะ