เตรียมตัวสู่อาเซียน ตอนที่ 1 "ภาษาอังกฤษกับอาเซียน"

ภาษาอังกฤษกับอาเซียน

           จากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนหรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า   "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of South East Asian Nations หรือ อาเซียน (ASSEAN))"  อันประกอบไปด้วยประเทศและ พ.ศ.ที่เข้าร่วมกลุ่มอาเซียน คือ   1.Thailand (2510)   2.Singapore (2510)   3.Indonesia (2510)  4.Philippines (2510)   5.Malaysia (2527)  6.Brunei Darussalam (2527)   7.Vietnam (2538)  8.Myanmar (2540)  9.Laos (2540) และประเทศล่าสุดคือ 10.Combodia (2542)

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงค์รักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

           ประเทศสมาชิกได้ทำสัญญาตกลงร่วมกันที่เอื้อประโยชน์ให้กับประชากรในพื้นที่อาเซียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ต่อไปนี้เราไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยาก ทะลายกำแพงภาษีการค้าระหว่างประเทศหรือที่เราจะพูดให้เข้าใจกันอย่างง่าย ๆ คือ "สินค้าปลอดภาษี" ผลิตภัณฑ์ใดที่คนไทยผลิตไม่ได้ แต่เมื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทย จะมีราคาใกล้เคียงเท่ากับซื้อในประเทศผู้ผลิต ส่วนผลิตภัณฑ์ที่คนไทยผลิตได้เอง เมื่อนำออกไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน จะทำให้สามารถจำหน่ายได้ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะสินค้ามีราคาถูก และมีกำไรต่อหน่วยสูงขึ้น ไม่ได้ถูกกีดกันด้วยกำแพงภาษีอีกต่อไป เพราะประชากรในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีศักยภาพในการซื้อสูงขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าถูกลง เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เมื่อไม่มีความยุ่งยากในการเดินทางระหว่างประเทศในสมาชิก จะทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ เฟื่องฟู เพราะประชากรไม่ต้องไปเสียเงินค่าวีซ่า และเสียเวลายื่นขอวีซ่า เกิดการหมุนเวียนและการเดินสะพัดของเม็ดเงินระหว่างประเทศสมาชิก ในข้อตกลงยังระบุถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั้งยืน และส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

          ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ในโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (ยุโรปเป็นต้นแบบและให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการรวมกลุ่มของอาเซียน ซึ่งยุโรปเคยมีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มประเทศในยุโรปและประสบผลสำเร็จ) ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยมาอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา.......

          ในอดีตบทบาทของกลุ่มอาเซียนเป็นไปอย่างเชื่องช้าและไม่เด่นชัด หากอนาคตข้างหน้าประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนสามารถปฏิบัติและดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันให้ชัดเจน ลดข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท และสร้างความแข็งแกร่งได้....... เมื่อนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย คงจะมีความเจริญก้าวหน้า และเศรษฐกิจโลกจะต้องหันมาพึ่งพิงกลุ่มอาเซียนเป็นหลัก  เพราะเรามีประชากรในกลุ่มอาเซียนมากถึง 650 ล้านคน.............  

           ข้อตกลงล่าสุดที่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ทำร่วมกันคือ.....การกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน  ทำให้องค์กรภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวอย่างมากที่จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน อึกทั้งภาษาอังกฤษยังถือว่าเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ............หากประชากรในประเทศใดสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารได้ นับว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการเจรจาติดต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะในรูปแบบของระหว่างองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน

          องค์กรภาครัฐ นับเป็นหน้าด่านแรกที่จะติดต่อเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับคนจากทั่วทุกมุมโลก เมื่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ "ภาษาอังกฤษ" เป็นภาษากลางในการสื่อสารขึ้น..........กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  (สพป.อด.3)  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ จึงได้จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาสังกัด เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในสังกัดก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยกำหนดให้อบรมทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัส  โดยเริ่มทำการสอนในวันแรกคือวันที่ 29 กันยายน 2554

           มีอาสาสมัครสองสามีภรรยาชาวอเมริกัน ชื่อ Dr.Janet  and  Mr.Gary  Worthington  มาช่วยสอนให้หลังเลิกงาน....วันแรกที่เข้าเรียน  นักเรียนโข่งทั้งหลาย (เพราะแต่ละคนมีอายุ +46 ปีขึ้นไป) อันประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูสายผู้สอน, ศึกษานิเทศก์ และตัวผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการศึกษา  ไม่ค่อยกล้าพูด ประมาณว่า ขี้อาย กลัวพูดผิด แต่ Dr.Janet ท่านเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานที่สำคัญท่านเป็นคนที่คอยให้กำลังให้นักเรียนโข่งทั้งหลาย มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก

           โดยเฉพาะตัวผู้เขียนเองเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้มีโอกาสเป็นไกด์จำเป็นพาชาวต่างชาติเที่ยวชมความงามของประเทศไทย ผู้เขียนยังจำเหตุการณ์ตลอด 1 สัปดาห์ที่ต้องเทคแคร์ชาวต่างชาติได้ดี ทั้งเครียด ทั้งกดดัน เพราะผู้เขียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติผู้นั้นได้เลย สิ่งที่ผู้เขียนทำได้ที่สุดในตอนนั้นคือ การใช้ภาษามือ ชี้โบ้ชี้เบ้ไปตามเรื่องราวที่พยายามจะสื่อสาร รวมทั้งการวาดภาพประกอบ..........

          ผู้เขียนยังจำความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีว่า..... "ถ้าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง เราคงไม่เครียด ไม่กดดันและคงจะสนุกต่อการเทคแคร์แขก เราอยากจะอธิบาย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมของคนไทย ให้เขาประทับใจ"....... ในตอนนั้นได้แต่คิดไว้เป็นการบ้านในใจตนเองว่า สักวันเราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้

                                    Dr.Janet อาสาสมัครชาวอเมริกัน


 

                                              บรรยากาศในห้องเรียน             วันที่สอง........เหล่านักเรียนโข่ง เริ่มกล้าที่จะออกเสียง และพยายามหัดพูดเพื่อให้ได้สำเนียงอเมริกัน เหมือนเจ้าของภาษา ......แหม อุตส่าห์มีเจ้าของภาษาระดับ ดร. มาสอนทั้งที ไม่กอบโกยงานนี้ ก็ไม่รู้จะไปกอบโกยตอนไหน จริงไหมค่ะ?..........บรรยากาศวันที่สอง เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งหัวเราะกันเองในหัองเรียน ไหนจะเมื่อยปากกับความพยายามจะออกสำเนียงให้เหมือนเจ้าของภาษา...ไหนจะขำกันเอง วันนี้ Mr.Gary สอนการออกเสียงตัว L ที่จะต้องเปล่งเสียงออกด้านกระพุ้งแก้ม ส่วนตัว R จะต้องเปล่งเสียงออกจากปลายลิ้นให้กระทบด้านในของฟันบน ......วันนี้นักเรียนโข่งทั้งหลายเมื่อยกรามไปตาม ๆ กัน เพราะพยายามฝึกการเปล่งเสียงตามที่ครูอาสาสมัครสอนให้ นี่ยังดีน่ะที่พวกเราแต่ละคนมีกรามที่แข็งแรงมาก ๆ เพราะเรา............   "ปั้นข้าวเหนียวกินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ "   ส่วน Dr.Janet ได้สอนการแต่งประโยค และการสื่อสารสนทนา

บรรดานักเรียนโข่งทั้งหลาย

           วันที่สาม....... นักเรียนโข่งทั้งหลายพากันมานั่งรอก่อนอาจารย์มาเสียอีก แถมพากันกุลีกุจอทำการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้มาทุกคน............บรรยากาศวันนี้ ทุกคนเริ่มจะแย่งกันพูดคุย ไม่ขี้อายเหมือนวันแรก ๆ ........ส่วนตัวผู้เขียน มีความกังวลในเรื่องหลักไวยากรณ์ แต่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดว่า.........."คุณไม่ต้องกังวลในเรื่องหลักไวยากรณ์หรอก จริง ๆ แล้วหลักการสื่อสาร ขอแค่ให้เขาเข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรกับเขาก็พอ"....อาจารย์พูดอย่างนีั้ ทำให้ผู้เขียนคลายกังวลไปได้เยอะเลยค่ะ

           Mr.Gary ทบทวนการเปล่งเสียง R and L ส่วน Dr.Janet สอนหลักการเขียน E-mail งานนี้ Dr.Janet ทำเอานักเรียนโข่งอึ้งกันไปทั้งห้อง เพราะท่านรู้จักศัพท์แสลง ศัพท์ที่วัยรุ่นใช้ Chat กันในโลก Internet สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนโข่งเป็นอย่างมาก แถมทำให้เราเกิดความมานะพยายามที่จะเรียนรู้ ขนาดคุณครูทั้งสองท่านอายุเกือบ 80 ปี ท่านยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้โลกของ Internet เลย

          วันนี้ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ ๆ ใน E-mail คือ

                        I C U          = I SEE YOU

                        Pls             =  Please

                        Bez            =  Because

                       cc: ที่ปรากฏบนหัวอีเมล์   =  Can car bon copy

                       bec:           = Blind car bon copy

             Dr.Janet ยังได้สอนมารยาทในการเขียน E-mail ขั้นตอนการเรียงลำดับเหตุการณ์ การขึ้นหัวเรื่อง อีกทั้งข้อดีของศัพท์วัยรุ่น กระชับ สั้น แต่ทำให้ภาษาอังกฤษวิบัติ

     ผู้เขียนกับ Mr.Gary

 

เคล็ด (ไม่) ลับ ในการพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง

             จากประสบการณ์ของผู้เขียนทำให้พบเคล็ด (ไม่) ลับ ในการพูดภาษาอังกฤษให้เก่งนั่นก็คือ

            1. ผู้เขียนมีปัญหาเรื่องหลักไวยากรณ์ หากมัวแต่ผะวงเรื่องการแต่งประโยคให้ถูกหลักไวยากรณ์ จะทำให้ผู้เขียนนึกคำที่ต้องการสื่อสารไม่ได้ ผู้เขียนจึงใช้วิธีการว่า นึกศัพท์ไหนได้พูดไปเลย...  โดยไม่สนใจว่า อะไรเป็น กริยา ประธาน กรรม......... เพราะถือว่า ประเดี๋ยวคนฟัง (ชาวต่างประเทศ) เขาจะจัดการให้ใครเป็น ..... ประธาน   กรรม   กริยา........ เอาเอง"

           2. หากไม่รู้ศัพท์เฉพาะของสิ่งของนั้น ๆ ผู้เขียนจะใช้วิธีพยายามหาคำอื่น ที่อ้อม ๆ มาอธิบายให้เขาเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น ฝรั่งเคยถามผู้เขียนเรื่อง เมรุเผาศพ ว่ามันคืออะไร ผู้เขียนตอบเขาไปว่า........ "บาร์บิคิว People Die"........        เมื่อเขายังไม่เข้าใจเราค่อยขยายความออกไปเรื่อย ๆ ประเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเอง (ท่านสามารถหาอ่านได้เพิ่มเติมในบทความเดิมของผู้เขียน ตอน เมื่อคนไทย....กินศพ ที่ http://www.gotoknow.org/blog/niparat/334761 )

           3.เวลาทำงานบ้านผู้เขียนชอบเปิดทีวีช่องที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีเปิดเสียงดัง ๆ ทั้งทำงานบ้าน ทั้งฟังเสียงไปด้วย รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ก็ไม่เป็นไร ขอแค่จับสำเนียงให้ได้ว่า ประเทศนี้ออกเสียงอย่างนี้ อีกประเทศหนึ่งจะออกเสียงอีกแบบหนึ่ง จับแค่ประเด็นว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรกัน เอาแค่นั้นก่อน จะได้ไม่กดดันตนเองเกินไป เพราะผู้เขียนมีความคิดว่า.........ได้ยินกรอกหูทุก ๆ วัน ....ไม่ช้าก็เร็ว มันต้องมีสักวันหนึ่ง...ที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นบ้าง

           ขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่า...........ผู้เขียนสามารถพูดคุยกับฝรั่งได้อย่างสบาย ๆ......... แต่มีข้อแม้ว่าฝรั่งคนนั้นจะต้องเป็นคน........ "แต่งประโยคให้ถูกหลักไวยากรณ์เองน่ะ  เพราะผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบเรื่อง  ไวยากรณ์ อะไรทั้งสิ้น....."

           ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และพยายามผลักดัน พัฒนาต่อยอดให้บุคลากรใน สพป.อด.๓ ก้าวทันโลก  โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ วิรัตน์  จิตรโก ผู้รับผิดชอบดูแลงานภาษาอังกฤษ ที่คิดริเริ่มและผลักดันให้เกิดโครงการนี้

          ต่อไปในอนาคต.....บุคลากร สพป.อด.๓ คงจะพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในส่วนตอนต่อไปจะพูดถึง ความเกี่ยวโยงของกลุ่มอาเซียนกับจีนและอินเดีย, เลี้ยงลูกมุ่งอาเซียน,  3 เสาหลักอาเซียน, อาเซียน +3, และอาเซียน +6  แยกเป็นตอน ๆ ไป  ติดตามตอนที่ 2 ได้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/niparat/469021 น่ะค่ะ

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกกรอบ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#ศึกษานิเทศก์#อเมริกัน#บุคลากรทางการศึกษา#นิภารัตน์#วงษ์วิชา#สพป.อด.3#วิรัตน จิตรโก#วีระ พรมอารักษ์#ประเจน ปาประลิต#Dr.Janet#Mr.Gary

หมายเลขบันทึก: 463197, เขียน: 29 Sep 2011 @ 22:44 (), แก้ไข: 05 Aug 2013 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 7, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

อยากให้มีการตื่นตัวเรื่องนี้กันให้มากขึ้นครับ


เขียนเมื่อ 

ไม่ตื่นตัวก็ไม่ไหวแล้วค่ะ ท่าน ผศ. ประเทศไทยกำลังจะตกขอบ เพราะคนไทยทั้งทะเลาะกัน ทั้งภัยพิบัติธรรมชาติ ขอบพระคุณท่านที่เข้ามาแวะชมค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะIco48 ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจเพื่อการ เตรียมตัวสู่ "อาเซี่ยน" นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.พจนา

ขอบพระคุณมาก ๆ น่ะค่ะสำหรับกำลังใจและคอยติดตามผลงานผู้เขียนมาโดยตลอด

chalawan
IP: xxx.49.64.49
เขียนเมื่อ 

บัณฑิต รู้แล้วย่อมบริจาคปัญญา ชื่นชมครับ ขอส่งกำลังใจจากแดนไกล

เขียนเมื่อ 

ปัญหาคนไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเพราะไม่กล้าพูด

ถ้ากล้าพูดต่างชาติเขาจะพยายามทำความเข้าใจครับ

แล้วก็ได้คุยกันครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ Chalawan

ขอบคุณ สำหรับกำลังใจครั้งนี้น่ะค่ะ โดยส่วนตัวผู้เขียน มีความคิดว่า หนังสือถ้าราคาเล่มละ 100 บาท อ่านคนเดียว หนังสือเล่มนี้ทำไมแพงจังตั้ง 100 บาท แต่ถ้ามีเพื่อนมาขอยืมหนังสือผู้เขียนอ่าน รวมเป็น 5 คน ผู้เขียนจะคิดว่า ทำไมหนังสือเล่มนี้ราคาถูกจัง แค่เล่มละ 20 บาท...ขอบคุณค่ะที่แวะมาอ่าน

เขียนเมื่อ 

เรียน ผอ.พรชัย

ขอบพระคุณท่าน ผอ.ที่แวะติดตามผลงานของผู้เขียนมาตลอด.......ผู้เขียนไม่อยากเข้าข้างตัวเองเลยน่ะค่ะว่า "ระบบการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยผิดพลาดอย่างมหัน เพราะมัวแต่เน้นหลักไวยากรณ์ เมื่อสมัยเป็นเด็ก ผู้เขียนจะสอบตกภาษาอังกฤษตลอด เพราะไม่ได้ไวยากรณ์ แต่ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้ไวยากรณ์ แต่สามารถขอทุนการศึกษาจากชาวต่างประเทศให้เด็กได้มาหลายล้านแล้วค่ะ ...ตกลงท่านว่า......." ผู้เขียนปึกอังกฤษ หรือระบบการสอนอังกฤษของไทยผิดพลาดค่ะ"

พัชรี (ศน.สพป.อด.3)
IP: xxx.26.160.129
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของท่านๆทั้งหลายและเป็นกำลังใจเพื่อการ เตรียมตัวสู่ "อาเซี่ยน"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ศน.พัชรี มากค่ะ

เจ้าหญิงง่องแง่ง ก๊ะ เจ้าชายแมงตาโปก
IP: xxx.230.81.206
เขียนเมื่อ 

อาเซียน อ่ะค่ะ เจ้น้อง ไม่ได้กลัวหรอกนะค่ะ

ที่กลัวอ่ะค่ะ ผู้บริหาร ชอบใช้คำว่าพร้อมที่จะสนับสนุน

แต่พอเอาเข้าจริง โรงเรียนไม่มีงบประมาณ เด้อ

อิอิ เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษตั้งสมัยเรียนประถม

จนจบ ม.6 ได้เกรด 4 มาตลอด ไม่มีตก

ไปเที่ยวเจอ สีดา เอ้ย ฝรั่ง จะต้องยิ้มให้ก่อน และ ทักทายก่อน

บางคน โคตรรรร หยิ่งอ่ะคะ เจ้น้อง บางคนอ่ะคะ แสนดีซะ

ดีใจจังที่ เจ้น้อง มีบทความดีๆมาให้อ่าน ตั้งใจอ่านมาก

ความจริงอยากไปอบรมด้วยนะค่ะ แต่ว่าบังเอิญ สอนป.6

เครียดกับ โอเน็ต เฮ้อ.....ทุกวันนี้โอเนตกลายเป็น

ตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณครู คุณภาพการศึกษา

ท่าน รองประมวล โหระสิงห์ ท่านพูดได้ถูกใจมากๆเลยค่ะ

เมื่อตอนที่ท่านออกประเมิน ผอ. ท่านกล่าวว่า

ระหว่างการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี ดำรงชีวิตในสังคมได้

และเป็นสุข กับ กลโกงที่ใช้ให้นักเรียนสอบโอเนตแล้วได้คะแนนดี

อันไหนน่าภาคภูมิใจมากกว่ากัน อ้าว คุยเรื่อง อาเซียน

ไหนกลายมาเป็น โอเนต เจ้น้องก่อเหตุเด้อค่ะ อิอิ ล้อเล่นจร้า

คิดถึงเจ้น้อง ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะค่ะ จะพยายามเป็นอีกหนึ่งแรง

ที่จะร่วมผลักดันให้ เด็กไทย(ที่ไม่โข่ง)ได้ซาบซึ้งกับ คำว่า อาเซียน

และคำขวัญที่ว่า สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

เย้............อาเซียนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดั่งที่คิดนะค่ะ ถ้าหลายๆโรงเรียนรวมตัว

จ้างครูเจ้าของภาษา แต่ต้องเน้นนะค่ะว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ แบบอังกฤษ

รือจะเรียนภาษาอังกฤษแบบ อเมริกัน แล้วจะจ้างเจ้าของภาษาได้ตรงตามต้องการค่ะ

อาจจะสงสัยต่างกันตรงไหน การพูดไม่ต่าง แต่การเขียน

ต่างกันนะค่ะ ลองสังเกตดูนะค่ะ เช่นคำว่า center และ centre

เคยเจอตอนสมัยเรียน กวาจะได้ความกระจ่างก็โน่นอ่ะค่ะ เรียนจบ ม.6

ว่าเพราะเหตุใดหาคำศัพท์นี้ไม่เจอ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

เพราะว่าเป็นตำราที่แต่งโดยคนอเมริกา

เจ้น้องน่าจะทำโครงการ ทัศนศึกษาเพื่อนบ้านอาเซียนนะค่ะ

อิอิ อย่างสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษ แต่สำเนียงของเขาจะเป็นอังกฤษสำเนียงจีน

อันนี้ไปอยู่กับเขาครึ่งเดือน เพราะได้รับคัดเลือกไปอบรมที่นั่นเมือ่หลายปี ก่อนค่ะ

ทำให้เข้าใจว่า open คนสิงคโปร์ ออกเสียงว่า โอเปิ้น จริงๆค่ะ

เพราะว่าพี่ที่อบรมด้วยกันไปซื้อสินค้า แล้วต้องการแกะสินค้าที่อยู่ในซอง

(เหมือนซองที่ใช้ใส่ยาอ่ะค่ะ)พอดียืนอยู๋ใกล้ๆเลยส่งสำเนียงไปว่า โอเปิ้น

คนขายจึงเข้าใจ เพราะว่าการอบรมไม่มีบรรยายภาษาไทยค่ะ

ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะเข้าใจเขาพูด สนุกก็สนุก เครียดก็เครียด

สุดท้ายจบได้ด้วยดีค่ะ นี่แหล่ะค่ะ ทำไมอยากให้เจ้น้อง จัดทัศนศึกษา

เพราะว่า อาเซียน10ประเทศนั้น คงจะมีสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษ

ต่างกันไปนะค่ะ ได้ยินแล้วอาจจะหัวเราะก็ได้ค่ะ ฝากนะค่ะ

ท่านนักวิชาการ เจ้น้อง สู้ๆค่ะ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ เจ้าหญิงง่องแง่ง ก๊ะ เจ้าชายแมงตาโปก

ทุกอย่างที่พูดมา คิดเหมือนกันหมด ยกเว้น เกรด 4 ภาษาอังกฤษ

เพราะครูน้อง ตกแล้ว ตกอีก ทุกวันนี้ พูดอังกฤษได้สบาย ๆ แบบไม่แคร์ไวยากรณ์จ๊ะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมน่ะค่ะ

เพื่อนครู
IP: xxx.228.254.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันขอคำชี้แนะค่ะ

ในเมื่อโรงเรียนมีครูภาษาอังกฤษ แล้ว แต่กลับอายที่จะพูด อายที่จะสอน ไม่กล้าคุยกับฝรั่งเพราะการที่ตัวเองนั้นอาย และไม่เคยพัฒนาตัวเอง ไม่พยายามศึกษา ไม่พยายามทำความเข้าใจ ซึ่งต่างจากครูเอกภาษาอังกฤษทั่วไป เราควรหาวิธีที่ไหนให้ครูคนนั้น เลิกคิดว่าตัวเองไม่กล้ากลัวพูดผิดทั้งๆ ที่คุณครูท่านนั้นจบภาษาอังกฤษ? ดิฉันได้พยายามแนะนำในการที่จะพยายามให้คุณครูท่านนั้นพูดโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยกร เพราะภาษาพูดมันต่างจากภาษาเขียน

แล้วจะมีทางไหนที่จะชวนเป็นแรงผลักดันให้คุณครูท่านนั้น ล้มเลิกความคิดเก่าๆ พยายามเข้ารับการอบรมให้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเธอจะปฏิเสธการพัฒนาตนเองมาโดยตลอด

ดิฉันเห็นแล้วท้อใจแทนนักเรียนมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเพื่อนครู

ธรรมชาติคนไทยจะนบน้อมถ่อมตน ทำให้ไม่กล้าแสดงออกและสังคมไทยจะมองว่าคนที่มีความคิด กล้าแสดงออกเป็นคนตนเอง เป็นคน....."อวดตน และก้าวร้าว" นับเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติไทย

ทุกวันนี้ครูได้ เชียวชาญพิเศษ คศ.3 ได้เงิน 5600x2 แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลับต่ำลง.. อันนี้ต้องแก้ที่ มีการเอาผลสัมฤทธิ์นักเรียนมาประเมินศักยภาพของครูทุก ๆ 3 ปี หากยังตกต่ำ ก็ตัดสิทธิ์ 5600x2 ออกไป

ถามมาตรง ๆ ก็ตอบไปตรง ๆ น่ะค่ะ

เจ้าหญิงง่องแง่ง ก๊ะ เจ้าชายแมงตาโปก
IP: xxx.49.224.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตดนเช้าเจ้าค่ะ ค่ะเจ้น้อง

แหมๆๆๆๆๆ เจ้น้องขา ช่างเถอะค่ะ แต่รับรองได้ว้าไม่ได้เป็นครูภาษาอังกฤษนะค่ะเจ้าค่ะ

แต่ว่าบังเอิญ ตั้งแต่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดร อยู่โรงเรียนเล็กค่ะ

ไอ้ที่ไม่เป็นก็ต้องเป็น ไอ้ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ต้องทำคนเดียว

พูดง่ายๆว่าเป็นนางเอกทุกเรื่องทั้งๆที่ อายุตัวน้อย อายุงานน้อย

ประสบการณ์น้อยยังไม่พอ แถมเป็น คศ.2 น้อยกว่าทุกคนในโรงเรียน

ตอนนี้ก้ยังเป็นคศ. 2 ค่ะ กำลังรอจะเป็น คศ.3 ถ้าฟาสแทคได้จะฟาสเลยค่ะ

เสียอย่างเดียวระบบราชการไทย เวลาหาคนจะให้ความดีความชอบ

ต้องเอาอาวุโมก่อน ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕...เพราะผู้บริหารไม่กล้าขัดอาวุโส

ผู้บริหารก็อาวุโสน้อยเหมือนกัน!!!!!!!!!!!

จากทีแรกตั้งใจจะให้ผู้น้อยเพราะเห็นว่าทำงานทั้งปีน่าเห็นใจ

ไปราชการไม่เคยได้เบิกค่าเดินทาง โดยส่วนตัวทั้งสิ้น

ละทิ้งครอบครัวปฏิบัติหน้าที่แบบถวาชีวิต สุดท้ายน้ำตาตกใน

แถมได้สองขั้นแล้วมาพูดเยาะเย้อยก้นอีก เชอะ!!!!!!!!!!!!

ย้ายซะงานนี้ อยู่ทำไมไปโรงเรียนที่พอดีๆไม่ขาดแคลนครูดีกว่า

เวลาสอนนักเรียนชอบที่จะใช้แต่ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนจะไม่พูดภาษาไทยโดยไม่จำเป็นค่ะ

นอกจากบางคำที่นักเรียนไม่เข้าใจจริง จึงจะแปลไทย แต่ขนาดนั้นยังต้องแปลเป็นภาษาอีสานอีกครั้งอย่างนี้เขาเรียกว่า แปลไทยยกกำลังสองจร้า ๕๕๕๕๕๕๕๕

แต่นักเรียนระดับประถมศึกษาจบป.6 พูดได้ อ่านได้ เขียนได้ เก่งแล้ว

อย่ามาถามหลักไวยการณ์ สมองเด็มไม่รับค่ะ(ประโยคที่ซับซ้อนนะค่ะ)เอาแค่ปัจจุบันทุกชนิดก็เก่งแล้วค่ะ รือคืดว่าไงล่ะค่ะ เจ้น้อง เก่ง เป็นคนตรง พูดแล้วมันฟังง่าย

ไม่ต้องมาแปลอีกครั้งว่าคำพูดของเจ้น้องอ่ะ มีนัยแฝงรือไม่...ซึ่งบางคน...รวมทั้งเจ้านาย

เจ้น้อยไม่ชอบ แต่ดิฉันชอบค่ะ เพราะว่าการทำงานทุกเรื่องจะมีความเที่ยง ความเชื่อ

ของการทำงาน เนอะค่ะ ป่ะค่ะ พาเด็กๆสู่อาเซียน วันไหนเจ้น้องเห้นนักเรียนแต่งชุด

อาเซียนไปเดินเล่นแถวๆเขตก็อย่าตกใจนะค่ะ แค่อยากทำอะไรที่

ชาวบ้านเขาไม่ทำ อ่ะก็อยากอาเซียน แต่รังรองรับไม่พอนี่ค่ะ ไปดูรือยังค่ะ

sister school buffer school อ่ะค่ะ ดิฉันได้สัมผัสแล้ว

คิดว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนที่ประจำจงหวัดต่างๆ...ซึ่งมีไม่กี่จังหวัด...

เวลาเขาไปอบรม ประชุม นั่งเครื่องไปนะค่ะ งบก็เยอะ ทำงานได้เต็มที่ค่ะ

ที่แม่สอด พม่าเยอะ โรงเรียนเหล่านี้ต้องรับภาระหนักค่ะ มีกระทั่งครูพม่า ครูชนเผ่าน้อย

ที่ปัจจุบันไม่น้อย ทำงานประจะที่นั่น โรงเรียนกระจิ๊ดริด แต่มีครูประจำการ จนท.ศูนย์ฯ

อัตราจ้างครูภาษาถิ่น รวมกันมากกวาเกณฑ์ กคศ.กำหนด

รือว่าโรงเรียนปกติรรับผิดชอบงานไม่เท่ากันค่ะ แล้วครูประจำการก็นั่งๆนอนๆ

งานส่วนหนึ่งจะให้จนท.ศูนย์ฯทำแทน อันนี้ดิฉันไม่ได้เป็นพม่านะค่ะ

แต่ว่าบังเอิญได้ไปเที่ยวแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ

อุ้มเปี้ยะ(เส้นทางนี้จะไปอุ้มผางแต่ไปไม่ถึงเนื่องจากดิฉันเมาโค้งขึ้นอุ้มผาง

ซึ่งมีทั้งหมดพันกว่าโค้ง๕๕๕๕๕) เจ้น้องสนใจป่ะล่ะค่ะ

ไม่ต้องสงสัยหรอกนะค่ะ ดิฉันก็เป็นครูประจำการจริงที่ปฏิบัติหน้าที่

ย้ายโรงเรียนใหม่ ไม่ได้คิดว่าอยู่ไปไม่เจริญนะค่ะ เพราะว่าการเป็นผู้บริหาร

ต้องมีความมั่นคงในการทำงาน และมีความเชื่อในการตัดสินใจของตนเองมากกว่าที่จะ

เกรง(กลัวรือไม่ไม่รู้นะค่ะ)ความเป็นอาวุโสในบางเรื่องนะค่ะโดยเฉพาะเรืองของ

บริหารงานบุคลากร ทุกคนเสนอความคิดได้แต่ผู้บริหารต้อง....ตัดสินใจด้วยตนเอง

และอยู่บนความถูกต้อง..อ่ะๆๆๆๆ...ไม่ได้ว่าผู้บริหารอยู่บนความไม่ถูกต้องนะค่ะ

แต่ขวัญและกำลังใจคือสิ่งสำคัญ ถ้าเป็นเจ้น้องจะคิดอย่างไงค่ะ ดิฉันอยากคุยแบบสดๆ

กับเจ้น้องจัง ๕๕๕๕๕๕ เพราะว่าคอเดียวกัน อย่างน้อยก็มีอุดมการณ์เหมือนกัน

จะพยายามจนสุดความสามารถค่ะที่จะร่วมพัฒนาองค์การของเรา องค์กรของพวกดิฉัน

และเด็กๆที่น่ารักที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าสู่ความเป็นอาเซียนในปี 2558 นี้

ไชโยยยยยยยยยยยยยยยยย เจ้น้องและเพื่อนพ้องสู้ๆจร้า

เขียนเมื่อ 

อาเซียนกำลังจะไปแวะที่ 1864 โค้ง แล้วล่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาเชียร์
  • เคยเจอ MR.Gary  แต่นึกไม่ออกว่าพบที่ไหน
  • เอามาฝากด้วยครับ
  • เพื่อพี่น้องอยากฝึก

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457

(Story place) for listening

http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565

(Star fall) for children practice pronunciation

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27252

เกม collecting money

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25173

 เกมต่อคำ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/61932

websites for  reading and listening

http://gotoknow.org/blog/yahoo/60494

Christmas

http://gotoknow.org/blog/yahoo/60309

Grammar

http://gotoknow.org/blog/yahoo/61015

writing

http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068

Listening and pronunciation(good)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/59648

Natures

http://gotoknow.org/blog/yahoo/62959

Vocabulary(Hangman)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/58527

words and alphabet

http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848

quizzes

http://gotoknow.org/blog/yahoo/58768

songs and close test

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27736

English for adults

http://gotoknow.org/blog/yahoo/61341

Reading for adults and children

http://gotoknow.org/blog/yahoo/40416

Games (choose monkey) for writing and listening

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ขจิต ฝอยทอง

ขอบพระคุณมากค่ะ Mr.Gary เขาเป็นนักอนุรักษ์พันธุ์นกในโลก และจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อส่องนก พร้อมจัดทำสถิติ และวิจัยด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับ
  • รู้แล้วว่าพบที่ไหน
  • 555
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ขจิต ฝอยทอง

ขอบพระคุณมากค่ะ ฝากอาจารย์แวะไปอ่านน่ะค่ะ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/334761

เจ้าหญิงง่องแง่ง ก๊ะ เจ้าชายแมงตาโปก
IP: xxx.230.165.86
เขียนเมื่อ 

สายันต์สวัสดิจ้าเจ้น้อง จะไปแวะโค้งที่เท่าไหร่ล่ะค่ะเจน้อง

มีที่ว่างเหลือพอป่าวค่ะ อยากไปด้วยจัง อิอิ

วันนี้ได้อ่านอาเซียนนิดหน่อยค่ะ กำลังจะหาวิธีการ

ว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกับการพัฒนานักเรียนของตนเอง

หลายๆอย่างใช้ได้กับเด็กบางกลุ่ม แต่อีกหลายๆอย่างก็ใชไม่ได้กับเด็กๆอีกกลุ่ม

จะลองพยายามปรับนะค่ะ แล้จะเอามาเผยน่านเอยเผยแพร่นะค่ะ

อีกหน่อยคงจะต้องไปสมัคร โกทูโน บ้างล่ะค่ะ

คิดไม่สมัครเพราะว่าคิดว่าส่วนนน้เขาเลิกไปแล้ว

เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ค่ะ พอดีมาเห็นเจ้น้องลงให้อ่าน

แล้วจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆนะค่ะ นับถือค่ะเจ้น้อง

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเจ้าหญิงง่องแง่ง ก๊ะ เจ้าชายแมงตาโปก

ด้วยความยินดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจเพื่อการ เตรียมตัวสู่ "อาเซี่ยน" นะคะ และการพูดการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ หนังเรียนที่สอนเหลือคัดเลือกจาก รร ประจำจังหวัด สอนนักเรียนแสดงละครภาษาอังกฤษได้ แต่ผลOnet ได้ที่สุดท้ายของจังหวัด แต่ไม่เป็นไรหรอกนักเรียนมีอาชีพที่เขาทำแล้วมีความสุขทุกคน(นักเรียนน้อยจึงรู้ข่าวคราว บางคนไป็นไกด์ พูดฝรั่งเก่งกว่าครูอีก ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ความจริงเข้ามาหาความรู้เรื่องASEAN

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ http://www.gotoknow.org/profiles/users/mymeanmeak

งั้นอ่านบทความนี้ ก็ได้ทั้งภาษาอังกฤษแบบคนตกอังกฤษอย่างผู้เขียน กับเรื่องอาเซียนซิค่ะ มีเรื่องอาเซียนอีก 5 ตอน สามารถ click เข้าไปอ่านที่อ้างในแต่บทความได้น่ะค่ะ