เนื่องจากครูนัดส่งโครงงานวิชาเลือก วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

โครงงานชิ้นแรกที่มีนักศึกษาส่ง คือ โครงงานเรื่องอาเซียน ของนักศึกษาระดับประถม ที่ตำบลสามกอ มี ๓ คนค่ะ

คือ ๑.นางสาวหล้ามุย ฟูเฟื่อง 

     ๒.นายเซียวฮู้ ฟูเฟื่อง

     ๓.นายรังสรรค์ สราคำ

โดยจัดส่งเป็นรูปเล่มแบบเสนอโครงงาน ๑ เล่ม และ รายงานโครงงาน ๑ เล่ม พร้อมชิ้นงาน ๑ ชิ้น คือ บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลบริบททั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน โดยจัดบอร์ดแสดงไว้ที่หน้า กศน.ตำบลสามกอ ค่ะ

คลิก เนื้อหาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ