โยนิโสมนสิการ

โยนิโสมนสิการ (การใช้ความคิดถูกวิธี) และเป็น ฝ่ายปัญญา

โยนิโสมนสิการ

การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระทำในใจโดยแยบคาย

มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา

สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย

แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญา

ที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้นๆ

ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย

— reasoned attention: systematic attention; analytical thinking; critical reflection; thinking in terms of specific conditionality; thinking by way of causal relations or by way of problem—solving

และเป็น ฝ่ายปัญญา

 

 

คัดลอกมาไว้อ่าน และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน อ่านนะคะ

จาก พจนานุกรม พุทธศาสน์

โดย พระพรหมคุณาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

แวะมารับความรู้....ขอบพระคุณ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาค่ะ

เขียนเมื่อ 

read to  remind.