งานกิจกรรมชุมชน

          งานกิจกรรมชุมชน  เป็นขั้นตอนและกระบวนการทางเทคนิคที่พนักงานคุมประพฤตินำมาใช้ดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  โดยเฉพาะกับผู้ถูกคุมความประพฤติ  ในช่วงระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ  โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา  การศึกษา  จริยศาสตร์  สังคมสงเคราะห์  กฎหมาย  และวิธีการอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมและจิตใจ  ตลอดจนให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสมควรเป็นรายบุคคลเป็นระยะ ๆ โดยใช้ทรัพยากรชุมชน อันได้แก่  สถาบันต่าง ๆ และองค์กรสาธารณกุศล  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้  เข้าใจ  ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเชื่อมโยงผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างแนบเนียนยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)