นักศึกษาปริญญาเอกด้าน KM

       วันนี้ (27 ก.ย.48) อ.ฉลาด  จันทรสมบัติ   ซึ่งเป็นอาจารย์ของ มมส. และกำลังทำปริญญาเอก   โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มาคุยด้วยเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       คำถามการวิจัยมี 4 ข้อคือ
 1. การบริหารจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นควรจะเป็นอย่างไร
 2. องค์กรชุมชน   ผู้นำองค์กรชุมชนและผู้สนใจ   จะเข้ามาเรียนรู้และมีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้องค์กรชุมชนตามประเด็นที่ชุมชนสนใจและนำไปสู่การพัฒนาขยายผลได้อย่างไร
 3. นักวิชาการ (ผู้วิจัย) หมายถึงผู้อำนวยความสะดวก (Knowledge Facilitator),   นักจัดการความรู้  หมายถึงผู้ปฏิบัติ (Knowledge Practitioner),   ผู้นำองค์กรชุมชน (Chief Knowledge Officer),   นักพัฒนาหรือผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นผู้เอื้ออำนวยการปฏิบัติงาน   จะเข้ามาเรียนรู้และมีบทบาทในการสร้างและพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีประสิทธิภาพ   และมีการถ่ายทอดขยายผลได้หรือไม่  เป็นอย่างไร
 4. รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นการพึ่งตนเอง   ควรเป็นอย่างไร

       จะมีการดำเนินการโดยใช้หมู่บ้านเป็น unit of analysis   ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 1.5 ปี   โดยทำโครงการนำร่องใน 1 หมู่บ้านเป็นเวลา 6 เดือน   แล้วนำผลไปปรับดำเนินการทดลองในอีก 3 หมู่บ้าน   ใช้เวลา 1 ปี    อ.ฉลาดมีเป้าหมายถึงขนาดให้ชาวบ้านในระดับหมู่บ้านเข้า web ได้   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผ่าน IT ได้

       ผมคิดว่าโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์แบบที่ลงไปทำกับชาวบ้านอย่างนี้มีคุณค่าต่อสังคมมาก   จึงยินดีเข้าไปหนุนโดยรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ. ดร. บุญชม  ศรีสะอาด  และ รศ. ดร. วิเชียร  ชิวพิมาย

         วิจารณ์  พานิช
           27 ก.ย.48