การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ออกจากห้องเรียนไปสู่สถานที่ของจริง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น  แต่การดำเนินการอย่างนี้ เสี่ยงอย่างมากในด้านการดูแล ควบคุมนักเรียน  ถ้าท่านใดมีแนวคิดหรือความคิดเห็นดีๆ  ช่วยแนะนำบ้าง

    อีกประการนักเรียนที่ไปศึกษาดังกล่าว มีความสนใจและตั้งใจแตกต่างกันมาก  จะปลูกฝังอย่างไรดีกับเด็กดังกล่าว