จากหัวข้อเรียงความข้างต้น ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่องคร่าวๆ ของเรียงความตามที่นักเรียนได้กำหนดไว้  ทั้งนี้พิจารณาด้วยว่า ถ้าหัวข้อใดสามารถรวมกันได้ก็ให้รวมกัน เพราะมิเช่นนั้นเรียงความจะมีประเด็นเรื่องมากเกินไป และอาจจะทำให้นักเรียนเขียนหลุดประเด็นจากหัวข้อได้

 

กำหนดส่งงาน วันศุกร์ที่  2 กันยายน  2554 ก่อนเวลา 22.00 น.