โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้


การสอนเขียนเรียงความด้วยการใช้รูปแบบกระบวนการเขียน (writing process)
จากหัวข้อเรียงความข้างต้น ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่องคร่าวๆ ของเรียงความตามที่นักเรียนได้กำหนดไว้  ทั้งนี้พิจารณาด้วยว่า ถ้าหัวข้อใดสามารถรวมกันได้ก็ให้รวมกัน เพราะมิเช่นนั้นเรียงความจะมีประเด็นเรื่องมากเกินไป และอาจจะทำให้นักเรียนเขียนหลุดประเด็นจากหัวข้อได้

 

กำหนดส่งงาน วันศุกร์ที่  2 กันยายน  2554 ก่อนเวลา 22.00 น.

หมายเลขบันทึก: 457075เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2011 18:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (28)

1.คุณธรรม

1.1ความหมาย

1.2ประโยชน์และความสำคัญ

1.3ความมากน้อยที่สังคมมี

1.4ถ้าสังขาดคุณธรรมจะเป็นอย่างไร

2.ความรู้

2.1ประโยชน์

2.2ความมากน้อยที่สังคมมี

3.ความสัมพันธุ์ของคุณธรรมและความรู้

4.วิธีการพัฒนาคุณธรรมในสังคม

(อ.เฉลิมลาภครับ เดี๋ยวผมค่อยส่งส่วนขยายของแต่ละหัวข้ออีกครั้งหนึ่ง)

(ด.ช.สรวิชญ์ สิงหถนัดกิจ ม.2/3 เลขที่ 31)

ด.ญ.วรัทยา เสรีภาพงศ์

1.คุณธรรม

1.1ความหมาย

1.2ความสำคัญ

1.3ผลจากการมีคุณธรรม

1.4การสร้างคุณธรรม

2.ความรู้

2.1ความสำคัญ

2.2ผลจากการมีความรู้

2.3การสร้างความรู้

2.4การนำไปใช้

3.กาารดำรงชีวิตของคนไทย

3.1คุณธรรมของคนไทยในปัจจุบัน

3.2ความรู้ของคนไทยในปัจจุบัน

4.สิ่งที่สำคัญที่สุดของการดำรงชีวิตของคนไทย

5.ผลจากการขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งไป

(ด.ญ.วรัทยา เสรีภาพงศ์ เลขที่25 ม.2/3)

1. ความหมายของคุณธรรม > สภาพคุณงามความดี

2. ความสำคัญของคุณธรรม

2.1 ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต > ต้องใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2.2 ความสำคัญต่อความรู้ > ต้องใช้ในการเรียน เช่น การทำงานกลุ่ม

3. ประเทศไทยในปัจจุบันควรต้องมี " ความรู้คู่คุณธรรมหรือไม่ "

3.1 ถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไร > ทุกคนมีแต่ความขัดแย้ง+ประเทศไม่สงบสุข

3.2 ถ้ามีจะเป็นอย่างไร > ทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศ+ประเทศเจริญก้าวหน้า

4. ช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมให้คนรุ่นใหม่ > ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กยังเล็กเพราะถ้าเป็นวัยรุ่นจะมีสภาพแวดล้อมดึงดูดทำให้สอนค่อนข้างยาก

5. บทสรุป = ประเทศไทยก้าวหน้าด้วยการมีคุณธรรมนำความรู้ > ทุกคนมีคุณธรรมและมีความรู้ควบคู่กันไปทำให้สามารถช่วยกันปรับปรุง+พัฒนาประเทศให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

(ทยาภา เกิดสุทธิ ม.2/3 เลขที่ 10)

ศศิกานต์ กีรติประภากุล

1.คุณธรรม

-ความหมาย

-ความหมายที่มีบุคคลอื่นได้กล่าวไว้

-แตกต่างจากความรู้อย่างไร

2.ความสำคัญของคุณธรรมกับความรู้ในสังคมไทย

-ความสำคัญของคุณธรรมที่มีในสังคม

-ความหมายของความรู้ที่มีในสังคม

3.ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

-ถ้าประเทศไทยขาดคุณธรรมไปอะไรจะเกิดขึ้น

-ถ้าประเทสไทยขาดความรู้ไปอะไรจะเกิดขึ้น

4.บทบาทของบคุณธรรมที่มีในสังคมไทย

-มีการนำความรู้ด้านคุณธรรมหรือความรู้ไปใช้แล้วหรือ

5.ปัจจุบันคนไทยมีความรู้และมีคุณธรรมแล้วหรือยัง

1.คุณธรรม

-ความหมาย

-ความสำคัญ

2.ความรู้

-ความหมาย

-ความสำคัญ

3.คุณธรรมนำความรู้

-ความหมาย

-การทำให้คนมีคุณธรรมนำความรู้

4.ประเทศจะดำรงอยู่ต้องมีคุณธรรมนำความรู้

-ความหมาย

-คนไทยในปัจจุบัน

-ปรับปรุงเยาวชน

(วริยา ตั้งปณิธานสุข ม.2/3 เลขที่26 ค่า ฮี่ๆ=w=~!!)

โครงร่างเรียงความเรื่อง"ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้"

1.ความหมายของคุณธรรมนำความรู้

1.1ความหมายของคุณธรรม-ความดีของมนุษย์ที่เกิดมาจาก กาย วาจา ใจ

1.2ความหมายของความรู้-ความสามารถในการคิดและจำของมนุษย์แต่ละคน ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน

1.3ความหมายของคุณธรรมนำความรู้-การที่คนเราควรจะมีความดีมากกว่าความสามารถในการคิดและจำ

2.ความสำคัญของคุณธรรม

2.1ความสำคัญของคุณธรรมและความรู้ อะไรควรจะสำคัญกว่ากัน

2.2ยกตัวอย่างคนไทยในอดีต (เมื่อที่คนไทยยังมีความรู้น้อยอยู่)

3.ถ้าคนในประเทศไทยไม่มีคุณธรรม ประเทศจะเป็นอย่างไร?

4.ถ้าคนในประเทศไทยมีความรู้มากกว่าคุณธรรม ประเทศจะสามมารถดำรงอยู่ได้รึป่าว?

5.การดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีคำว่า"คุณธรรมนำความรู้"อยู่รึป่าว

5.1ยกตัวอย่างคนดีและคนไม่ดีในสังคมไทย

6.การทำให้เด็กรุ่นใหม่มีคุณธรรมนำความรู้ จะต้องทำอย่างไร

6.1นิมนต์พระมาสอนเรื่องคุณธรรม

6.2การแฟงคุณธรรมไว้ในเนื้อหาบทเรียนต่างๆ

(ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เจียรพันธุ์ 2/3 เลขที่9 โว้ยเฮ้ย!!!)

พิิมพ์เพชร เกษตรสุวรรณ

1.ความหมายของคุณธรรม

2.ประโยชน์ของคุณธรรม

2.1 ประโยชน์ต่อตนเอง

2.2 ประโยชน์ต่อสังคม

3.ความสำคัญของคุณธรรม

3.1 ถ้าคนไทยมีแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรม

3.2 ถ้าคนไทยมัทั้งความรู้และคุณธรรม

4.การพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปกับการศึกษา

4.1 ปลูกฝังคุณธรรมให้คนไทยตั้งแต่สมัยยังเด็ก

5.บทสรุป

บารากัน ราชาแห่งฮอว์โลว์

1.คุณธรรม

1.1 ความหมายของคุณธรรม

1.2 ความหมายจากบุคคลสำคัญ

2.ความรู้

2.1 ความหมายของความรู้

2.2 ความหมายจากบุคคลสำคัญ

3. ความสัมพันธ์

3.1 ระหว่างคนไทยกับคุณธรรม

3.2 ระหว่างคนไทยกับความรู้

3.3 ระหว่างคุณธรรมกับความรู้

4. "คุณธรรม"นำ"ความรู้"จริงหรือเปล่า

5. ถ้าไม่มีคุณธรรมประเทศไทยจะก้าวหน้าได้หรือเปล่า

6. จำเป็นหรือเปล่าที่คนเราต้องมคุณธรรม

( ด.ช.พิสิษฐ์ นีลดานุวงศ์ ม.2/3 เลขที่21)

พิชญาภา จิตบริรักษ์

1.คุณธรรม

1.1 ความหมาย

1.2 ความสำคัญ

1.3 ผลของการมีและไม่มีคุณธรรม

1.4 การปลูกฝัง

1.5 การสร้างคุณธรรม

2.ความรู้

2.1 ความหมาย

2.2 ความสำคัญ

2.3 ผลของการมีและไม่มีความรู้

2.4 การศึกษา

3.คุณธรรมนำความรู้

3.1 ผลของการมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม

3.2 ผลของการมีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้

3.3 ผลของการมีความรู้คู่คุณธรรม

3.4 คุณธรรมสำคัญกว่าความรู้

4.การดำรงอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน

4.1 ความรู้ของคนไทยในปัจจุบัน

4.2 คุณธรรมของคนไทยในปัจจุบัน

บารากัน ราชาแห่งฮอว์โลว์

1.คุณธรรม

1.1 ความหมายของคุณธรรม

1.2 ความหมายจากบุคคลสำคัญ

2.ความรู้

2.1 ความหมายของความรู้

2.2 ความหมายจากบุคคลสำคัญ

3. ความสัมพันธ์

3.1 ระหว่างคนไทยกับคุณธรรม

3.2 ระหว่างคนไทยกับความรู้

3.3 ระหว่างคุณธรรมกับความรู้

4. "คุณธรรม"นำ"ความรู้"จริงหรือเปล่า

5. ถ้าไม่มีคุณธรรมประเทศไทยจะก้าวหน้าได้หรือเปล่า

6. จำเป็นหรือเปล่าที่คนเราต้องมคุณธรรม

( ด.ช.พิสิษฐ์ นีลดานุวงศ์ ม.2/3 เลขที่21)

1.) ประเทศไทยที่เป็นอยู่ในตอนนี้

1.1 ลักษณะที่เป็นอยู่ในตอนนี้เน้นไปทางด้านคุณธรรมหรือความรู้

2.) ความหมายของคุณธรรม

2.1 สิ่งสำคัญของคุณธรรมที่มีอยู่ในสังคม

2.2 ถ้าขาดสิ่งนี้ไปสังคมจะเป็นอย่างไรต่อไป

3.) ความหมายของความรู้

3.1 ลักษณะของความรู้ที่สำคัญ

3.2 ความแตกต่างของความรู้และคุณธรรม

4.) บทบาทของคุณธรรมและความรู้ในสังคมไทย

4.1 การปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย

1. ความหมายของคุณธรรม

2.ความสำคัญของคุณธรรม

3.คนไทยในปัจจุบัน

3.1 การดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

3.2 มีความรู้แต่ขาดคุณธรรม

3.3 ไม่มีความรู้มีคุณธรรม

3.4ไม่มีความรู้และคุณธรรม

4.การศึกษาในปัจจุบัน

4.1 ทำอย่างไรให้มีคุณธรรมเข้าไปใช้ในการศึกษา

4.2คุณลักษณะของเด็กไทย

5.บทสรุป=การมีคุณธรรมสอดแทรกในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

(เพิ่ม)

3.5 มีความรุ้และคุณธรรม

1)ความหมายของคุณธรรม

1.1)ความหมายโดยรวม

1.2)คุณธรรมพื้นฐาน8ประการ

2)ความหมายของความรู้

2.1)ความหมายทั่วไป

2.2)คำที่บุคคลสำคัญกล่าวไว้

3)ความรู้+คุณธรรม=ความก้าวหน้าของประเทศ

3.1)สภาพสังคมและความเป็นอยู่

3.2)เยาวชนของชาติ

3.3)จิตสำนึกของประชาชน

4)ถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรม

4.1)สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นหลัง

4.2)การดำรงอยู่ซึ่งประเทศชาติ

(ธัญจิรา เองค่า~)

อภิเศรษฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์

1.คุณธรรม

1.1 คุณธรรมหมายถึง

1.2 คุณธรรมสำคัญกว่าความรู้ยังไง

1.3 การนำคุณธรรมไปใช้

1.4 การสอนคนไทยให้มีคุณธรรม

2.ความรู้

2.1 ความรู้หมายถึง

2.2 ถ้าคนไทยมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมจะเป็นยังไง

2.3 การรู้จักนำความรู้ไปใช้

3.จำเป็นหรือเปล่าที่คนไทยจะดำรงอยู่ได้ต้องมีคุณธรรมมากกว่าความรู้

(อภิเศรษฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์ ม.2/3 เลขที่ 33)

คุณธรรมคืออะไร

1.1ความหมายของคุณธรรม

1.2การฝึกคนให้นำไปใช้

1.3การฝึกคนให้มีคุณธรรม

1.4คุณธรรมสำคัญกว่าความรู้ยังไง

ความรู้คืออะไร

1.1ความรู้หมายถึง

1.2ความรู้หรือคุณธรรมสำคัญกว่ากัน

1.3ถ้ามีคุณธรรมแต่ไม่มีความรู้จะทำอย่างไง

1.4จะนำความรู้ไปใช้ทำอะไรและเพื่ออะไร

วิธีส่งเสริม

1.1พ่อแม่

1.2ผู้ปกครองประเทศ

1.3พัฒนาสือต่างๆ

1.4รณรงค์คนไทยในประเทศ

(เจมส์ 2/3)

1.คุณธรรม

1.1ความหมาย

1.2ตัวอย่าง

1.3ประโยชน์ต่อตนเอง

1.4ประโยชน์ต่อสังคม

2.ความสำคัญของคุณธรรมกับความรู้

2.1นิสัยของคนที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม

2.2สภาพสังคมที่คนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรม

2.3นิสัยของคนที่มีความรู้และคุณธรรม

2.4สภาพสังคมที่คนมีความรู้และคุณธรรม

3.ประเทศไทยกับการขาดคุณธรรม

3.1การขาดคุณธรรมส่งผลอะไรต่อไทย

4.ถ้าประเทศไทยมีคุณธรรม

4.1นิสัยของคนไทย

4.2สภาพสังคมไทย

5.วิธีส่งเสริม

5.1เปลี่ยนระบบการศึกษา

5.2พัฒนาสื่อออนไลน์

5.3พ่อแม่

6.บุคคลที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม

6.1ในหลวง

นักเรียนครับ ครูลองเสนอความเห็นแลกเปลี่ยนนะครับ เผื่อว่าคนอื่นๆ จะได้ความคิดใหม่ๆ

สมมติว่าครูจะต้องเขียนเรียงความหัวข้อนี้เหมือนพวกเราทุกคน

ครูก็คิดว่า ครูจะมี 4 หัวข้อ ดังนี้ครับ

1. วิกฤติของประเทศไทยปัจจุบัน เกิดจากสังคมขาดคุณธรรมหรือความรู้

2. ถ้าคำตอบคือเราขาดคุณธรรม แล้วทุกวันนี้ สังคม การศึกษา กำลังสร้างคนแบบไหน หรือทำอะไรอยู่

3. สังคมที่คนมีแต่ความรู้ แต่ขาดคุณธรรม และสังคมที่มีคุณธรรมแต่คนไม่มีความรู้ แบบไหนน่าจะดีกว่ากัน หรือมีแบบอื่นที่ดีกว่าหรือไม่

4. ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะบอกโลกว่าอย่างไรว่าคุณธรรมหรือความรู้สำคัญกว่ากัน

นักเรียนเห็นไหมครับว่า ครูจะตั้งประเด็นในลักษณะที่เป็นคำถามมากกว่า เพราะครูสามารถที่จะเขียนตอบยาวๆ ได้ทันที และไม่น่าเชื่อนะครับว่า คำตอบของคำถามเหล่านี้ ก็คือเรียงความนี่แหล่ะครับ

ลองทำดู คุณทำได้

แต่ถ้าลองแล้ว ยังทำไม่ได้ ก็ปรึกษาครูได้ครับ

ครู...........

1 คุณธรรม

- ความหมาย

- ความสำคัญ

- การนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

- ความจำเป็น

2 ความรู้

- ความหมาย

- ความสำคัญ

- การนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

- ความจำเป็น

3 การอยู่อย่างมั่นคงของประเทศ

- องค์ประกอบ

- วิถีชีวิต

- ประชาชน

4 ความรู้+คุณธรรม+การดำรงอยู่ของประเทศ

- การรวมกันและนำไปประยุกต์ใช้

- ความเป็นจริงในปัจจุบัน

- สิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะพัฒนามากกว่า(คุณธรรม)

- ข้อเสียเมื่อทั้งสองอย่างขาดความสมดุลหรือขาดไป

1) รูปลักษณ์ของสังคมไทย

-ลักษณะการดำรงชีวิตอยู่ของคนไทย

-ตัวอย่าง สิ่งที่ถูกต้อง (สิ่งที่ได้สร้างประโยชน์ให้สังคม มากกว่าสร้างโทษ)

-ตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ถูกต้อง (สิ่งที่สร้างโทษให้คนในสังคม มากกว่าสร้างประโยชน์)

2) ความหมายของ "คุณธรรม" และ "ความรู้"

-"คุณธรรม" คือ,"ความรู้" คือ

-"คุณธรรมนำความรู้" คือ

-ความสำคัญของ "คุณธรรมนำความรู้" ต่อทุกๆสังคม

-เหตุผลที่ว่า "ทำไม คุณธรรมต้องนำความรู้"

3) คุณธรรมและความรู้ของคนในสังคม

-สังคมที่มีคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ (ความรู้คู่คุณธรรม)

-สังคมที่มีคุณธรรม,มีความรู้

-สังคมที่ไม่มีคุณธรรม,ไม่มีความรู้

-การที่สังคมมีอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้อดี,ข้อเสีย อย่างไร

4) สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวล้ำได้

-"คุณธรรมนำความรู้" ได้มาจากไหน

-การประยุกต์นำ "คุณธรรมนำความรู้" มาใช้กับคนไทย

-ประโยชน์จะได้หลังคนในสังคมไทยมี "คุณธรรมนำความรู้"

วิญริญา เปรมานนท์

1 ความหมายของคุณธรรม

1.1 คุณงามความีต่างๆ

1.2 มีวินัย

1.3 มีจิตสาธารณะ

2 คนไทยในสังคมมีแต่คุณธรรม

2.1 เกิดความสามัคคี

2.2 รักกัน

2.3 ขาดความรู้

2.4 ประเทศไม่พัฒนา

3 ความหมายของความรู้

3.1 ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง

3.2 วิชาการที่อาจารย์สอนมา

3.3 สิ่งที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

3.4 สิ่งที่จะติดตัวเราไปจนตาย

4 คนไทยในสังคมมีแต่ความรู้

5 ความรู้หรือคุณธรรมอย่างใดสัมคัญกว่าและอย่างใดควรมีมากกว่า

6 ถ้าประเทศไทเราขอดทั้งความรู้และคุณธรรมเลยจะเป็นอย่างไร

6.1 ไม่มีการพัฒนาประเทศ

6.2 ทะเลาะและมีเรื่องกันเองในประเทศ

6.3 เศษฐกิจล้มลม

6.4 ถูกประเทศชาติอื่นดูทูก

7 ถ้าประเทศไทยขาดทั้ง2อย่างนี้เราควรจะนึกถึงใคร

7.1 บรรพบุรุษที่กู้ประเทศชาติมานานแสนนานและยากลำบาก

7.2 คนในต่างจังหวัดและชนบท

7.3 ในหลวง

7.4 นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

ปารณัท อุดมสันติสุข

1.คุณธรรมของคนในชาติปัจจุบัน

2.ความรู้

2.1ความสําคัญของความรู้

2.2ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าคนไม่มีความรู้

3.คุณธรรม

3.1ความหมายของคุณธรรม

3.2ความสำคัญของคุณธรรม

3.3ตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม

3.4ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าคนไม่มีคุณธรรม

4.ถ้ามีเเต่อย่างหนึ่งจะทำอย่างไร

5.เปรียบเทียบระหว่างคุณธรรมเเละความรู้

6.การเพิ่มความรู้เเละคุณธรรมในสังคม

อาจารย์ขาหนุขอส่งวันจัทร์ได้ไหมคะ หนูลืมเอาสมุดกลับบ้านค่ะ

1.คุณธรรม

1.1ความสำคัญต่อบุคคล

1.2ความสำคัญต่อสังคม

1.3ความหมาย

2.ความรู้

2.1ความสำคัญต่อบุคคล

2.2ความสำคัญต่อสังคม

2.3ความหมาย

3.ถ้าประเทศไทยมีเเต่ความรู้ไม่มีคุณธรรม

4.ถ้าประเทศไทยมีเเต่คุณธรรมไม่มีความรู้

5.ถ้าประเทศไทยมีทั้งคุณธรรมเเละความรู้

6.จะทำอย่างไรให้คนไทยมีทั้งคุณธรรมเเละความรู้

1.คุณธรรมคือ

1.1เอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมยังไง

2.ความรู้คือ

2.1เอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมยังไง

3.ถ้าประเทศไทยมีแค่อย่างได้อย่างหนึ่งจะแก้ยังไง

4.จะทำยังไงให้คุณธรรมนำความรู้

ยอดพธู ศิริปิยะวัฒน์

1.ควายหมายของคุณธรรม

1.1การทำความดี

1.2การกตัญญู

1.3ความสามัคคี

2.ถ้าขาดความรู้/คุณธรรมมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

2.1ประเทศไม่เจริญ

2.2ถูกชาติอื่นดูถูก

2.3ถูกหลอกลวง

3.ประเทศไทยขาดความรู้หรือคุณธรรมมากกว่ากัน

3.1ขาดความรู้(การศีกษา)=>ผู้ด้อยโอกาส

3.2ขาดคุณธรรม=>ไม่มีจิตสาธารณะ,มีการโกง,หวังผลประโยชน์ส่วนตัว

:.ขาดคุณธรรมมากกว่า

4.คุณธรรมสำคัญมากแค่ไหน

4.1สำคัญ มากกว่า ความรู้ =>ประเทศต้องการคนดี

4.2สำคัญ มากกว่า ความรู้ =>ความรู้สามารถขวนขวายได้ แต่คุณธรรมต้องมีจิตใจดี

4.3สำคัมีคัญ มากกว่า ความรู้ =>ต้องมีความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามมัคคีกัน พัฒนาประเทศ

4.4สำคัญ น้อยกว่า ความรู็ =>มีไว้ป้องกันตัว

4.5สำคัญ น้อยกว่า ความรู้ =>ประเทศต้องการคนเก่ง

:.สำคัญมากกว่าความรู้

5.การนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด

5.1หลอกลวงผู้อื่นที่มีความรู้ด้อยกว่าให้เชื่อในตัวเอง

5.2ทำให้ผู้ที่มีดอกาสด้อยกว่าเสียความมั่นใจในตัวเอง

สภัทธนันท์ วงษ์กุลรัตน์

คุณธรรม

1.การมีิตสาธารณะ

2.การทำความดี

3.ความหมาย

4.ความสำคัญ

5.ประโยชน์ต่อตัวเอง

6.ประโยชน์ต่อสังคม

ถ้าขาดความรุ้/คุณธรรมมีผลกระทบอย่างไร

1.ประเทศชชาติไม่เจริญ

2.โดนประเทศอื่นดูถูก

ประเทศไทยขาดคุณธรรมหรือความรู้มากกว่ากัน

1.ขาคุณธรรมมากกว่า=คอรัปชั่น

2.ขาดความรู้=ผู้คนหรือเด็กที่้้ด้อยโอกาส

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี