ความเห็น 2520987

โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้

พิิมพ์เพชร เกษตรสุวรรณ
IP: xxx.120.191.125
เขียนเมื่อ 

1.ความหมายของคุณธรรม

2.ประโยชน์ของคุณธรรม

2.1 ประโยชน์ต่อตนเอง

2.2 ประโยชน์ต่อสังคม

3.ความสำคัญของคุณธรรม

3.1 ถ้าคนไทยมีแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรม

3.2 ถ้าคนไทยมัทั้งความรู้และคุณธรรม

4.การพัฒนาคุณธรรมควบคู่ไปกับการศึกษา

4.1 ปลูกฝังคุณธรรมให้คนไทยตั้งแต่สมัยยังเด็ก

5.บทสรุป