ระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2554 ได้ร่วมฝึกอบรมลูกเสื้อระดับผู้บังคับบัญชาลูกเสื้อชั้นสูง ( ATC) ค่าย เหนือกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่โดยชมรมสโมสรลูกเสือเวียงพิงค์ เชียงใหม่ ได้รับประสบการณืตรงและประสบการณือันมีค่า สมเวลากับการอยู่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อร่วมรุ่นอีก 28 คน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นประธานรุ่น " อะเบอเฮอะ" แปลคำล้านนาเป็นเสียงหัวเราะเยอะถากถาง ที่คนในกองและหมู่ทำอะไรไม่สำเร็จ จะถูกวิทยากรและเพื่อนร่วมกองและหมู่ดูแคลนหัวเราะ แปลกและน่าฟังจึงตั้งเป็นเสียงรุ่น 518 ของลูกเสือ จะมีการนัดหมายเพื่อสอบ ขั้นที่ 5 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผ่านขั้นตอนของสำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ รู้สึกว่ากิจกรรมนี้ เป็นเรื่องจิตอาสามาเพื่อขัดเกลาเยาวชน ให้เห็นว่าการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นสิ่งที่ลูกเสือทุกคนตระหนักและต้องปฏิบัติตาม เพื่อช่วยดูแลเยขาวชนให้หันมาช่วยแก้ไขโลกแห่งทุนนิยม บริโภคนิยม "ห่างไกลศาสนา บูชาเงิน(เศรษฐศาสตร์)