สะพรั่งสุมังคัล        ประลุวันเฉลิมพระชนม์
พระราชินีดล            ปริปุณณะสัฐิพรรษ์
    พสกนิกรผอง        มุขผ้องมโนภินันท์
เฉลิมฉลองกัน            ผรณาสะพรึบไผท
    ระลึกพระการุณ-        ยออดุลย์วิโรจน์วิไล
ขจรขจายไป            มิระอาจะยากจะเย็น
    พสกประสบทุกข์    จรบุกจะพบจะเห็น
ขจัดพิพัฒน์เป็น            กรณียทรงกระทำ
    พระคุณอนรรฆค่า    คณนามิอาจจะนำ
ประมวลกระบวนกรรม        เพราะอเนกอนันต์ประการ
    พระเดชพระศรีรัตน์    สุประภัสสร์พระโปรดปราน
ประสบพระสำราญ        และพระชนม์เจริญจิรังฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์