ปวงข้าพสกนิกะระผอง        ผะผ่องมิสุด
องค์ราชินีสิริวรุฒม์            เฉลิมพระชนม์
หกสิบพระพรรษะชนมา-        ยุสืบนุสนธิ์
ทวยราษฎร์เฉลิมพระนฤมล        อเนกประการ
ต่อเนื่องนิรันตะระมิพัก        อนรรฆพิศาล
มากล้ำกระทำกิจะอุฬาร            ถวายธเรศ
มิ่งขวัญประชาสถิรนิตย์        วิสิฐวิเศษ
ไม่ว่าจะเนาวะนะนิเวศน์            ฤว่าบุรี
สรวมเดชะพระตรีระตะนะฤทธิ์    ประสิทธิ์สุขี
แพรวพราวพิพัฒนะทวี            วิโรจน์วิไล
ทีฆายุกาลุศตวรรษ        นิรัติศัย
เคียงคู่พระภูมิพะละไท้            ตลอดนิรันดร์ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์