ในวันหยุดจะพอมีเวลาทบทวนงานที่ผ่านไปในแต่ละสัปดาห์และเตรียมงานสำหรับสัปดาห์ต่อไป (แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนที่เตรียมไว้ จะมี Rolling Plan เข้ามาแทรกประจำ)

          วันนี้ก็ได้เตรียมงาน HA ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ที่มีชาวต่างชาติมาดูงาน HA ครั้งแรกในวันที่ 29 ส.ค. 2549 นี้ (สยองมาก......ตายแน่ๆ.......ก็ครั้งนี้แหละค่ะ)

          หลังจากนั้น ก็ทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนางาน ซึ่งเตรียมสำหรับการประชุมติดตามแผน พรพ. ของสถาบันในวันที่ 25 ส.ค. 2549

          สำหรับแผนพัฒนางานพัฒนาบุคลากร (HRD) ตามข้อเสนอแนะของ พรพ. โดยเน้นให้ทบทวนข้อมูลประกอบการจัดทำแผนจากความเสี่ยง, คำร้องเรียน และปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อระบบคุณภาพ ข้อมูลที่พบ ได้แก่

          1. จากความเสี่ยงเรื่องการช่วยชีวิตผู้ป่วย (Resuscitate) พบว่าเกิดจากการขาดความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

          2. จากคำร้องเรียนจะพบเรื่องพฤติกรรมบริการสูงสุด (อีกแล้วครับท่าน) ส่งผลกระทบการบริการอื่นๆ ตามมา รวมทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการ

          3. จากข้อมูลการรายงานความเสี่ยง พบว่ามีจำนวนความเสี่ยงที่รวบรวมได้มีปริมาณน้อย ซึ่งส่งผลต่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันในภาพรวม 

 

          ข้อมูลที่ได้เมื่อมาจัดทำแผนแล้วจะต้องเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มภารกิจ ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาต่อไป

          ท่านใดมีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนา HRD สบร. ที่เจ๋งๆ  (เหมือนยาขนานเดียวแก้ปัญหาได้ทุกโรค) ช่วย ลปรร. ด้วยนะคะ