มงคลภิสมัย        วรไท้สิริกิติ์
แห่งองค์พระบพิตร        พระเฉลิมพระชนม์พรรษ์
    หกสิบพระฉนำ        ปิติล้ำพสกสรรพ์
น้อมจิตอภิวัน-            ท ณ เบื้องพระบาทา
    รำลึกพระกรุณ        อธิคุณประจักษา
เกินนับคณนา            เพราะอนันต์อเนกนัย
    แม่อาทรบุตร        ก็ประดุจพระห่วงใย
ราษฎร์อยู่จะ ณ ใด        ก็เสมอเสมือนกัน
    บำบัดภยพุ่ง        และจรุงลุสุขสันต์
ไพร่ฟ้าอภินันท์            ปิยนักและภักดี
    สรวมเดชะพระตริรัตน์    ดลพัฒน์พระทรงศรี
พร้อมพรั่งภิรดี            และพระชนม์เจริญนานฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์