ฤกษ์สิริธำรง        องค์สิริกิติ์วัน
ทรงพระเฉลิมพรรษ์        สัฐิฉนำกาล
ราษฎร์มนะอิ่มเอม    เปรมอุระไพศาล
คุณพระวโรฬาร            เปี่ยมกรุณาเนือง
คุ้มสิรทวยราษฎร์    ชาติก็ลุรุ่งเรือง
นามะระบือเลื่อง            กีรติกำจร
ทรงจะเสด็จไป        ในวนสิงขร
สินธุชลาธร            ไม่จะละเว้นใด
ปัตภิททุกข์สูญ        พูนสุขะสดใส
ราษฎร์อภิรมย์ใน        ราชจรียา
วอนพระตริรัตน์ผล    ดลหฤหรรษา
อิฏฐมนุญญา            ทรงพระเจริญชนม์

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์