พระปานสวรรค์ส่ง        จุติลงบุรีสยาม
ผดุงจรุงราม                ทะนุชาติพระศาสน์ประเทือง
พสกนิกรซ้อง            วจะก้องระบือกระเดื่อง
ขจายขจรเมือง                มิละเว้น ณ แห่ง ณ ใด
เพราะว่าพระการุญ        อธิคุณพิสิฐพิสัย
ประทานประชาไทย            คณนาอเนกอนันต์
จะอยู่ ณ แห่งไหน        บุระไพรมิแผกมิผัน
กรุณเสมอกัน                จริยาประชาสุปรีย์
ลุสัฐิชนม์พรรษ์            พระตริรัตน์ประทานสุขี
ประอร ณ อินทรีย์            สุมนัสประภัสสร์ประภา
ผิว่าพระหมายใด            ดลให้ลุปรารถนา
เจริญพระชีวา                ประลุร้อยฉนำทวีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๒๓ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์