องค์สิริกิติ์        สุวิสิฐา
กอปรกรุณา            และอเนกนัย
ทรงทะนุชาติ            ทะนุศาสน์ใส
ทั่วพสกไทย            พระเสด็จจร
ด้วยอธิคุณ        วิย์พิรุณพรม
พฤกษภิรมย์            ใบอรชร
ราษฎร์ผิวอยู่            จะ ณ ภูธร
ฤาพระนคร            ปิยร่วมกัน
คุณพระอนรรฆ        มิจะจักจาง
พูนกระจะพร่าง            ศุภรังสรรค์
วาระประจบ            ประลุครบพรรษ์
สัฐิพระชั-            นษะมงคล
วอนพระตริรัตน์        สุจรัสเรือง
ดลพระประเทือง            วิปุลานนท์
สิ่งมนมาด            ลุประภาสผล
ทีฆะพระชนม์            ศตวรรษเกินฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์