ในกาละมงคล        เฉลิมชนม์พระทรงศรี
สมเด็จพระราชญี        ลุหกสิบฉนำพรรษ์
ทวยราษฎร์ระลึกคุณ    พระการุญมิแปรผัน
ภูผาพนาวัน            จะแผ่ปกพสกไป
แม้นว่าประชาร้อน    พระอาทรมิเว้นไหน
เป่าปัดขจัดภัย            และเสริมส่งสุชีวา
ศูนย์ศิลปาชีพ        พระเร่งรีบระลุงหา
ให้เรียนวิชาพา            ขจัดยากผิพากเพียร
ทรงเหมือนพระโพทอง     ฉะฉ่ำนอง ณ เหนือเศียร
สุขสันตะจำเนียร            อเนกนัยนิรันดร์มา
สรวมเดชะพระรัตน์ตรัย    และเทพไท้พิทักษา
ให้ทรงภิรมยา            และไพพัฒน์พระชนม์พรรษ์ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์