พสกนิกรสรรพ์        ปิยมั่นพระทรงศรี
จงรักและภักดี            จิรกาลนิรันดร์มา
หกสิบฉนำงบ        พระจะครบพระพรรษา
พสกภิสักการ์            สหกิจอเนกนัย
เฉลิมพระเกียรติมา    คณนามินับไหว
สำนึกพระคุณไท้            ทะนุชาติพระศาสน์ราม
การุญพระหลั่งล้น    ดุจฝน ณ เดือนสาม
พนาชอุ่มงาม            อุปมาประชากร
พระเดชพระรัตน์ตรัย    หิวไท้สโมสร
พรมพรายถวายพร        พระพิพัฒน์สวัสดี
เจริญพระชนม์ชี-        วะลุร้อยฉนำกาล ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์