สิรกราน ณ พระบาท        นรนาทสิริกิติ์
มหิษีพระบพิตร                ประลุสัฐิพระชนม์
กรุณาอธิคุณ            พระอดุลยะนุสนธิ์
ทุรคามะหะพน                มิระย่อหฤทัย
ผิวะทุกขะจะรุก            พระจะบุกมิละไหน
จะขจัดภะยะไป                และพิพัฒน์สุขะราษฎร์
พระเสมือนกะพระแม่        พิศะแลมิจะขาด
ปิยบุตรมะนะมาด            ทะนุเลี้ยงลุวิไล
กรณีย์กิจะผอง            พระกุก่องกระจะใส
อนุกูล ณ ไผท                ดุจะแสงสุริยัน
พระตริรัตน์วรล้ำ            คุณะนำสุขะสันต์
ดะละองค์ธะระธรรม์            และพระชนม์พระเจริญ ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์