ศุภฤกษ์สุมังคัล        ประลุวันอุดมศรี
สิริกิติ์พระราชญี            ธ เฉลิมพระชนม์พรรษ์
ปริปุณณะสัฐี        มนะปรีดิ์ประชาสรรพ์
สิรกรานพระทรงธรรม์        อภิวาท ณ บาทา
อุปการพระคุณไท้    อุปไมยประดุจว่า
พระเสมือนพระมารดา        ปิยบุตรพิสุทธิ์ใจ
สิขราพนาลี        มิละที่เสด็จไหน
ผิวะมีอุบัติ์ภัย            กรุณาจะหลั่งลง
ศุภวารเฉลิมพรรษ    พระตริรัตน์และเทพส่ง
อดิศรบวรทรง            ชุติพรั่งสมังคี
นิรทุกข์นิรมัย        หฤทัยผะผ่องศรี
และเจริญพระชนม์ชี-        วะลุร้อยฉนำเทอญ ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์