วันศุกร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔

          กศน.อำเภออุทัย  ได้นำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและ  อาสาสมัคร กศน.  ศึกษาดูงาน  "นครแห่งการอ่าน"  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

          ผู้เขียนได้นำ  คุณปราณีต  แสงตันชัย  อาสาสมัคร กศน. และคุณจันทิวา  คำยู่  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ตำบลบ้านหีบ  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน  เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรม  กศน.  ต่อไป

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  ที่ กศน.อำเภออุทัย 

 

 

เดินทางถึงสำนักงาน  กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๐๙.๓๐  น.

 

 

ศึกษาดูงาน  มุมหนังสือที่บ้านปุญญะ

 

ศึกษาดูงาน  กศน.เกาะขนุน และ มุมที่อ่านหนังสือ  รพ.สต.เขาหินซ้อน