เมื่อ 11สิงหาคม 49 ได้ลงชุมชนเพื่อ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้า และร่วมกับศสช.ท่าทองในการตรวจคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในชมรมผู้ป่วยเบาหวาน ปรากฏว่ามีประชาชนในเขตท่าทองที่มารับร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองแล้วที่คลินิกสุขภาพเท้า ในโรงพยาบาลพุทธชินราช และบางส่วนมีปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางมาที่ศสช เช่นไม่มีใครมาส่ง ไม่มีใครเฝ้าบ้าน ไม่มีใครเลี้ยงหลาน บ้างก็มีธุระจำเป็นมาไม่ได้เป็นต้น ในจำนวนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับการตรวจเท้า แต่ได้รับการคำแนะนำเรื่องการดูแลเท้าจากเจ้าหน้าที่ศสช.มาบ้างแล้ว ทางเราได้ทบทวนความรู้ของผู้ร่วมกิจกรรม ๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสังเกตุจากการซักถาม การตอบคำถามต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเป็นเบาหวานกันมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่จะดูแลตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เราจะต้องชี้ให้เห็น(นำเสนอ Power point ประกอบ) หรือสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ผู้ที่จะดูแลตนเอง การเรียนรู้จากสมาชิกในกลุ่มของตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวเพื่อช่วยหรือเป็นแรงกระต้นให้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สร้างการรับรู้ที่เข้าใจง่ายๆและเชื่อมโยงเข้ามาสู่ตนเองได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ผู้เป็นเบาหวานสามมารถนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับวิถีการดำรงชีวิติของตนเองได้อย่างเหมาะสม

      เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าแล้ว ก็เริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองเท้า โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศสช. 2ท่าน ที่เคยเข้าไปรับการฝึกตรวจคัดกรองจากคลินิกสุขภาพเท้ามาแล้ว ได้แก่ คุณขจีวรรณ และคุณมะลิ (เริ่มมีความชำนาญแล้ว) ก็พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนังหนา เท้าชา ปัญหาขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเท้า ผิวหนังแห้งแตก การใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสม ก็ได้เน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเสียใหม่เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ศสช.ก็จะได้ติดตามประเมินความก้าวหน้าด้านการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเหล่านี้เป็นระยะๆด้วย และเชื่อมโยงกันระหว่างคลินิกสุขภาพเท้าทั้งในเรื่องการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจเท้าแล้วแก่ทางคลินิกสุขภาพเท้า เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตลอดจน ส่งต่อ ติดตามในรายที่มีปัญหาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง   กิจกรรมครั้งนี้ก็จบลงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากสมาชิกชมรม เจ้าหน้าที่ศสช. ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ตั้งใจฟังเรื่องการดูแลสุขภาพกันใหญ่เลย

ภาพนี้เกี่ยวกับตรวจเท้ามั๊ยเนี่ย! คุณอ้อ(เปรมสุรีณ์)ขา

สาธิตการตรวจเท้าด้วยตนเองและการนวดทาโลชั่นที่เท้า

คุณป้าคนนี้เคยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ศสช.ในเรื่องการดูแลเท้ามาก่อน ได้เล่าถึงประสบการณ์การดูแลเท้าและผลที่ตามมาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฟัง ยังสนใจซักถามเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ยังร้องเพลงให้พวกเราฟังอีกด้วย มีความสุขจัง

ทับทิม   บันทึก