วันนี้ ทีม KM จังหวัดนนทบุรี (ทีม KM และสำนักงานที่ดิน)ได้มาสัมมนา "Semina in Efective Consultancy" วิทยากรคือ ดร.รัฐ ธนาดิเรก เป็นการสอนให้ใช้หลักแนวคิดในการวิเคราะห์การจัดการภายใน เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติกับบุคคลภายนอก หรือการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ทั้งจากการศึกษาวิจัย องค์ความรู้ด้านเทคนิค ด้านทักษะการคิด และด้านจิตใจ ความเชื่อ
        นอกจากนี้ยังได้เทคนิคการวิเคราะห์คน ทั้งวิเคราะห์ค่านิยม ลักษณะนิสัย อีกเรื่องหนึ่งคือ ปรัชญาในการแก้ปัญหา/ดำเนินชีวิต ที่ผมชอบมากคือปรัชญาของเล่าจื้อ คือ
   Ying Yang (ให้แนวคิดเรื่องความสมดุล)
   Wu Wei (การไปตามสายน้ำ อย่าฝืนธรรมชาติ)
   Wu Chang (ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงต้องค่อย เป็นค่อยไปอย่าฝืนธรรมชาติ)
   Shang Bing Wu Bing (การประสบผลสำเร็จเป็นการเรียนรู้ ความสำเร็จไม่ได้มาจากการบรรลุเป้าหมายอย่างเดียว แต่อาจมาจากการได้เรียนรู้ ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้)