ตั้งเป้าลดคนจนเหลือ 4% สศช. ตีกรอบแผน 10 สนองนโยบายอุ้มรากหญ้า

ตั้งเป้าลดคนจนเหลือ 4% สศช. ตีกรอบแผน 10 สนองนโยบายอุ้มรากหญ้า
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ระหว่างปี 2550-2554 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยกำหนดสัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 75%   ขณะที่ภาคการค้าต่างประเทศ 25% ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไม่เกิน 3% ต่อปี   สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไม่เกิน 50% ความยืดหยุ่นการใช้พลังงานไม่เกิน 1 ต่อ 1 รวมทั้งลดช่วงห่างของรายได้ และกำหนดสัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ จีดีพีเพิ่มเป็น 40% ด้านพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ตั้งเป้าพัฒนาทุกชุมชนให้มีแผนแบบมีส่วนร่วม สามารถนำไปประกอบการจัดสรรงบประมาณ ลดคดีอาชญากรรมและยาเสพติดลง 10% ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และ ลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือ 4% ภายในปี 2554 ส่วนด้านคุณภาพบุคลากรนั้น ตั้งเป้าหมายให้คนไทยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ความรู้ ทักษะประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเป็น 10 ปี   นอกจากนี้ ยัง พัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพเพิ่มเป็น 50% ของกำลังแรงงานทั้งหมด พร้อมกำหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ยของแรงงานเพิ่มขึ้น 4.5% เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น 10 คนต่อประชากร 10,000 คน กำหนดอายุเฉลี่ยคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี และลดอัตราเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง สำหรับด้านธรรมาภิบาล กำหนดคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสที่ 5.0 คะแนนภายในปี 2554        ให้ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยลดกำลังคนให้ได้ 10% ภายในปี 2554 ส่วนความมั่นคง   ด้านฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้ารักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง ชีวภาพ โดยต้องมีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่า 33% เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่า 18% ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่

คม ชัด ลึก   16  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#คนจน

หมายเลขบันทึก: 44927, เขียน: 16 Aug 2006 @ 14:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)