ผลการจัดงาน KM กับบัณฑิตอุดมคติไทย : (7) AAR - ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

ตั้งใจว่าจะนำไปขยายผลในระดับมหาวิทยาลัย และขยายผลในระดับเครือข่ายของ สกอ. โดยในวันที่ 14-15 ก.ย. 49 คณะอนุกรรมการของ สกอ.ฯ จะนำรูปแบบวิธีการไปจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         AAR จากโครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7- วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

         4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่สถาบันของท่าน

         - กลับไปทำ KM เพื่อพัฒนางานของตนเอง

         - จัดตั้งทีม KM

         - พัฒนาเรื่องการจัดกิจกรรมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษา

         - ดำเนินกิจกรรม KM เพื่อพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นไป

         - นำไปพัฒนา KM ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ความรู้เพิ่มเติมไปจัดทำโครงการในการวิจัยสถาบัน

         - นำไปใช้ในการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เพราะเป็นการนำความรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นมาใช้ ไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองทำเอง

         - จะนำไปจัด KM Workshop เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ KM ต่อไปได้

         - สร้างความเข้าใจเรื่อง KM ในคณะฯ

         - เริ่มมีการ sharing story telling ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย

         - อบรมสโมสรนักศึกษา

         - แก้ไขปัญหาการไม่ส่งต่องานและประสานงานของนักศึกษาระหว่างชั้นปี

         - แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน

         - ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา

         - ต้องนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการร่วมกันเพื่อไปสู่การปฏิบัติที่ดีและมีคุณภาพ

         - สร้างความเข้าใจพื้นฐาน KM ให้ชัดเจน เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน แล้วเมื่อเกิดจิตสำนึกร่วมกัน เข้าใจร่วมกัน จะเกิดกลุ่มตามธรรมชาติ ในแนวราบ ในทางปฏิบัติไม่หายไปเหมือนกระแสการมาของความรู้อื่น ๆ

         - แน่นอนคงต้องเอาไปใช้

         - จะนำ KM ไปใช้กับการพัฒนาบัณฑิต รวมทั้งกิจการงานอื่น ๆ ในคณะ

         - ปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษา

         - ในการทำ Workshop คิดว่าจะนำกลับไปใช้ในงานกิจการนิสิต เพราะมีบางโครงการที่ทำแล้วยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจะนำกลับไปปฏิบัติจริง

         - นำไปปฏิบัติในหน่วยงานและเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงานในหน่วยอื่น

         - รายงานผู้อำนวยการ

         - ชี้แจงให้ครู อาจารย์ นักศึกษา รับทราบ

         - สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมโดยใช้ KM

         - นำขบวนการและกิจกรรมด้าน KM ไปใช้กับกิจการนิสิตของวิทยาลัยเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ

         - การนำกระบวนการ KM มาใช้ในการบริหารงานองค์กรโดยให้ทุก ๆ คนในหน่วยงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และได้ให้ความสำคัญกับทุก ๆ ความคิดเห็น เป็นการเปิดรับสารสนเทศจากบุคลากรทุกระดับในองค์กร เปิดใจในการทำงาน

         - นำความรู้ KM ไปเผยแพร่ในองค์กร

         - นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวเผยแพร่และแลกเปลี่ยนโดยการใช้ Blog

         - จัดทำโครงการ KM ในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

         - ปรับปรุงการทำงานในองค์กร กองกิจการนักศึกษา หน่วยงาน หน่วยย่อย บัณฑิตอุดมคติไทย

         - ปฏิบัติ KM กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Active Learning และ การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

         - นำความรู้แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์กลับไปทำโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมในการที่จะจบการศึกษาไปเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

         - จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมตลอดการศึกษาแต่ละหลักสูตร

         - ตั้งใจว่าจะนำไปขยายผลในระดับมหาวิทยาลัย และขยายผลในระดับเครือข่ายของ สกอ. โดยในวันที่ 14-15 ก.ย. 49 คณะอนุกรรมการของ สกอ.ฯ จะนำรูปแบบวิธีการไปจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         - พัฒนานักศึกษาของสถาบัน พัฒนาบุคลการของสถาบัน

         - ความรู้เรื่อง KM ไปปรับใช้

         - นำ KM ไปทดลองใช้กับบุคลากร สายปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

         - นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

         - นำความรู้ KM ไปปรับใช้ในการทำงานในหน่วยงาน / นักศึกษา

         - นำไปพัฒนาในการทำกิจกรรมที่ใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

         - นำไปพัฒนาองค์กรและสถาบันได้ดีขึ้นและสม่ำเสมอ

         - นำไปพัฒนาตนเองและนิสิตให้เรียนรู้มากขึ้น

         - นำไปจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตในสถาบัน

         - ทำทีม KM ในหัวหน้างาน

         - จะนำ KM ไปทำ ไม่ทราบว่าจะทำกี่ครั้ง ๆ จึงจะเป็นรูปธรรมนำไปใช้ได้ แต่ถ้าบันทึกเป็นตำนานน่าจะดี เพราะเป็นเวทีที่ให้ผู้มีความรู้มีเวลามานักเล่าประสบการณ์ของตนเองและผู้เข้าสู่งานใหม่จะได้สืบค้นและเข้าใจงานขึ้น

         - นำกลับไปพัฒนาด้านงานกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา รวมทั้งนำเอกสารไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

         - การจัดการความรู้ได้ทำแล้วบ้าง แต่ยังไม่เป็นรูปแบบกระบวนการครบถ้วนดังที่ได้รับการอบรม หลังจากวันนี้จะได้นำกลับไปปรับปรุงวิธีการให้ได้ผลยิ่งขึ้น

         - สื่อสาร/ทำความเข้าใจในบทบาทความสำคัญของการจัดทำ KM ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

         - นำเทคนิควิธีการจัดการ KM ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในการพัฒนานักศึกษา

         - นำไปทดลองใช้ในกลไกการทำงานของกองกิจการนักศึกษา

         - ถ่ายทอด นักศึกษากลุ่มกิจกรรม ทำกิจกรรมต่าง ๆ 

         - พัฒนาองค์กรในหน่วยงาน

         - นำความรู้ไปขยายการทำงานประสานเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย

         - ให้คำตอบยังไม่ได้ว่าจะทำอะไร เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยแต่จะพยายามนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดรูปธรรม โดยต้องนำเสนอผู้บริหาร

         - นำความรู้ที่ได้รับหารือกับทีมงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

         - เข้า blog

         - ทำ KM ในงาน

         - พัฒนาแนวคิดบุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา

         - พัฒนางานเดิมที่ทำอยู่แล้วและสร้างงานใหม่จากแนวความคิดที่ได้รับจากประสบการณ์ของผู้อื่นที่ถ่ายทอดให้

         - นำไปปฏิบัติในงานพัฒนานักศึกษา

         - ถ้ามีเวลาและมีโอกาสจะจัดให้ความรู้-ประสบการณ์กับนักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะต่าง ๆ

         - นำไปใช้กับส่วนงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในส่วน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของความสำเร็จและปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ปัญหา

         - จะนำไปใช้ในการบริหารในส่วนของคณะ โดยจะเสนอรายงานการประชุมกับท่านคณบดี และกรรมการคณะ และจะเริ่มใช้ในหน่วยงานกิจการนักศึกษาก่อนโดยเริ่มจากหน่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษาในหน่วย และสโมสรนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนและเป้าหมายในการทำงานของแผนงบประมาณใหม่ที่กำลังจัดทำอยู่ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น

         - เพิ่มพัฒนาการคิดเป็นงานจากส่วนพัฒนานักศึกษา ส่วนประกันคุณภาพ กิจกรรมอบรมนักศึกษา

         - การสัมมนาทำให้เกิดความคิด จุดประกายในการใช้ KM ไปเผยแพร่ หรือนำไปใช้ในการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ เช่น การสัมมนาสโมสรนักศึกษา การสัมมนาบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

         - นำไปประยุกต์ใช้กับสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา 

         - นำกระบวนการ KM กลับไปใช้ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อร่วมงาน

         - นำกระบวนการ KM ไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาในกระบวนวิชาที่รับผิดชอบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา

         - รายงานผลการสัมมนาต่อผู้บริหาร

         - ตั้งใจว่าจะนำประสบการณ์ KM ไปใช้ในการพัฒนางานสายสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

         - วิธีการระดมความคิดเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ

         - อบรมบุคลากรในสถาบัน

         - ตั้งโครงการ KM ที่มีกระบวนการและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

         - ปรับกลยุทธ์ใหม่

         - การทำงานทุกด้านโดยอาศัย KM เป็นเครื่องมือ

         - การถ่ายทอดให้บุคลากรและนักศึกษา (ในห้องเรียนปรับใช้)

         - จัดตั้งกิจกรรม KM ของหน่วยงาน (ในภาควิชาต่าง ๆ ที่สอน)

         - ลองไปจัดกิจกรรม workshop เช่นนี้บ้าง

         - เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ และนักศึกษาให้เป็นชุมชนปฏิบัติการ (Community of Pratice)

         - เริ่มจากภายในหน่วยงานและอาจจะขยายไปถึงสโมสรนักศึกษาและตัวนักศึกษา

         - นำความรู้เรื่อง KM ไปทำกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและหน่วยงานในสังกัด

         - เอาไปใช้ในหน่วยงานแน่นอน

         - นำ KM ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

         - นำเสนอผู้บริหารในการใช้ KM ในการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยในสถาบัน

         - ผลักดันให้กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็น Requirement ที่นักศึกษาต้องผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษาได้

         - นำ KM ไปทำกับนักศึกษาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นักศึกษามีส่วนร่วมว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

         - พัฒนาในงานที่รับผิดชอบ คือ งานพัฒนานักศึกษา

         - สร้าง vision ของบัณฑิตในอนาคตว่าควรจะมีความสำเร็จในทิศทางใด

         - สร้างบัณฑิตในอุดมคติไทย แม้จะแบบค่อยเป็นค่อยไป นำเอา Key Success Factors ต่าง ๆ ไป จัดทำเป็นเป้าหมายและทำเป็นนโยบายในการบริหารงาน ในอนาคตและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

         - ทำ KM ในเรื่องต่าง ๆ 

         - ไปทำ KM ในงานกิจการนักศึกษา

         - เล่าสู่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้รับฟัง

         - นำไปถ่ายทอดแก่ผู้บริหาร เพื่อว่าจำเป็นแนวคิดใหม่สำหรับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพต่อประเทศชาติ

          วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย

หมายเลขบันทึก: 44915, เขียน: 16 Aug 2006 @ 12:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)