ผลการจัดงาน KM กับบัณฑิตอุดมคติไทย : (6) AAR - สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

KM มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในการสัมมนาครั้งนี้มีเรื่องเด่น คือ Storytelling จึงอยากให้มีการจัดให้มีการฝึก KM ในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย (อาจจะจัดหลายวัน/เพิ่มจำนวนวันขึ้น แต่มากหัวข้อ)

         AAR จากโครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7- วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

         3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าที่คาดหวัง

         - การเรียนรู้การเป็น  facilitator ของการทำ KM

         - ตัวอย่างอื่น ๆ ของ KM

         - ประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ที่ยังไม่สามารถให้ความเข้าใจในกระบวนการได้ดีเท่าที่ควร

         - ขั้นตอนการปฏิบัติงานดำเนินงานในการทำ KM ยังไม่ชัดเจน เน้นการปฏิบัติดี แต่ควรจะเสริมทฤษฎีด้วย ควรจะใช้วิธีปฏิบัติพร้อมทั้งอธิบายด้วย เช่น การใช้เครื่องมือ การเล่าเรื่อง ควรบอกว่ามีเครื่องมืออะไรบ้าง แล้วที่เลือกใช้การเล่าเรื่องมีข้อดีอย่างไรถึงเลือกใช้

         - กระบวนการ KM = เครื่องมือที่ใช้ได้น้อยไป เพราะใช้เครื่องมืออย่างเดียวคือ storytelling

         -  KM มีหลากหลายรูปแบบ แต่ในการสัมมนาครั้งนี้มีเรื่องเด่น คือ Storytelling จึงอยากให้มีการจัดให้มีการฝึก KM ในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย (อาจจะจัดหลายวัน/เพิ่มจำนวนวันขึ้น แต่มากหัวข้อ)

         - ยังไม่เข้าใจว่าจะนำไปใช้ต่อยังไง (กระบวนการต่อจากนี้)

         - ทฤษฎี (แต่ไม่เป็นไรคะ หาอ่านได้ ซึ่งจะเข้าใจกว่าก่อนมาอบรม)

         - ยังไม่ค่อยรู้และเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับ KM อย่างชัดเจน แต่พอจะเห็นแนวทางในการดำเนินการในเรื่อง KM บ้าง

         - เวลาที่แบ่งไว้ในแต่ละหัวข้อที่วิทยากรบรรยายบางเรื่องเนื้อหามากแต่มีเวลาน้อยทำให้เกิดความเข้าใจได้ไม่ลึกซึ้ง

         - เทคนิคการนำไปสู่การดึงความรู้ออกมาที่นี้ให้ สาธิตในเทคนิคการใช้ Story telling น่าจะมีการแยกกลุ่ม โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย จะทำให้เห็นภาพชัดเจน หรือการนำเอาไปประยุกต์ใช้ให้ถูกกับประเด็นหรือหัวข้อ

         - เท่านี้ก็พอแล้ว เอาไปทำให้ได้เท่านี้ก็พอแล้ว

         - KSF ค่อนข้างสะเปะสะปะ

         - อยากให้สรุปรูปแบบการจัดทำ KM หรือเครื่องมืออื่นนอกจากการเล่าเรื่อง

         - ยังไม่ค่อยเข้าใจคำอธิบายที่เป็นภาอังกฤษมากนักทั้งจากตัวท่านวิทยากรเองและจากสื่อที่นำเสนอผ่าน Power Point

         - อยากฝากให้วิทยากรและผู้ทำสื่อนำเสนอช่วยอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย ศัพท์อะไรที่จะใช้คำภาษาไทยแทนได้ ขอโปรดได้ใช้เพราะไม่อยากเห็นภาษาไทยต้องสูญเสียเอกลักษณ์ไปจากสังคมไทย (เช่น แชร์กัน รีวิว ฯลฯ)

         - วิทยากรประจำกลุ่มชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการ ประเด็น ยังไม่เด่นชัด แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนิสิต นักศึกษา

         - การใช้เครื่องมือ KM มีเพียงประการเดียวคือ Story telling

         - ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างหลักสูตรกิจกรรม

         - ไม่แน่ใจว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อระดมแนวความคิดของบุคลากรหลาย ๆ สถาบัน ไม่ว่าทั้งผู้บริหาร งานกิจกรรม และงานวิชาการ แต่จะนำไปปฏิบัติได้จริงหรือถ้าคนที่เข้าประชุมพร้อมที่ผลักดัน แต่บุคลากรและนักศึกษาไม่เข้าใจ แนวโน้มที่การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาให้นักศึกษาที่เรียนจะไปเป็นบัณฑิตที่เราหลาย ๆ คนตั้งใจไว้

         - ทิศทางของบัณฑิตในอุดมคติดูจะยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิม

         - เวลาของวิทยากร ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช น้อย

         - ระยะเวลาในการทำกิจกรรมกันมีเวลาน้อยจึงไม่สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคนและสถาบันได้ไม่มากนัก

         - กิจกรรมในการรวมกลุ่มยังไม่เพียงพอจึงทำให้การปรับต่างๆ  เข้ากันยังไม่ทั่วถึง

         - ทฤษฎีเชิงยึดเกี่ยวกับ KM แต่ถ้าเข้าใจว่า KM เป็น Learning by doing

         - วิทยากรยังไม่อธิบายชัดเจน เช่น ให้ทุกคนเล่าเรื่องประทับใจ ทำให้ทุกคนเล่าเรื่องโดยไม่ได้เริ่มที่สร้างฝัน ไปคนละทิศบางคนเล่าประทับใจงานตนเอง ต่างคนเล่าเรื่องงานที่มหาวิทยาลัยทำ ทำให้ไม่ตรงเป้าหมายหรือจุดที่ฝันไว้ ด้านความคาดหวังบัณฑิตอุดมคติยังเป็นเรื่องธรรมดา ๆ ไม่ได้นำความรู้ที่ดีมาเป็นแนวทางสร้างฝันเลย

         - อยากให้เพิ่มเวลาในการบรรยายของวิทยากรแต่ละหัวข้อมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจคำว่า KM มากขึ้น

         - การทำกระบวนการยังไม่เป็น วันแรกได้ประโยชน์มาก วันที่สองการสรุปยังไม่ดีนัก

         - รูปแบบแนวทางในการที่จะนำไปใช้รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร

         - สถานที่จัดประชุมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

         - การสร้างบรรยากาศ

         - ดีใจ ภูมิใจ และขอขอบคุณผู้จัด  และอยากให้จัดต่อไป

         - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้อย เพราะถ้าทุกคนรู้จักกันแล้ว ความรู้สึกจากใจจะแสดงออกมามากและเป็นกันเอง

         - ความรู้จากวิทยากร

         - รูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในบริบทที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ

         - ความพร้อมของวิทยากร/staff (แต่ก็เข้าใจครับเพราะมี factor เยอะที่อยู่ระหว่างการทำงานหรือจัดสัมมนา)

         - การเอื้ออำนวยจากทีมวิทยากรในขณะดำเนินกระบวนการกลุ่ม ยังไม่มีความชัดเจนหรือสามารถชี้แจงกระบวนการทำกลุ่มให้เหมาะสม

         - สิ่งแวดล้อม สถานที่ห้องสัมมนาไม่เหมาะสม มีการสัมมนาจากห้องข้างเคียงซึ่งมีเสียงรบกวนตลอดเวลา

         - คิดว่าได้มากกว่าที่คาด

         - คำชี้แจงของวิทยากรประจำกลุ่ม

         - ความชัดเจนและเรียบร้อยในการจัดการ

         - ความรู้จากวิทยากรในกลุ่ม

         - อ.วิจารณ์ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลุ่มสีเขียว

         - ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไป สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังทั้งหมด

         - ความรู้ หลักการ กระบวนการและวิธีการ KM น้อยไปนิดหนึ่ง

         - ความหมายของคำว่า KM ยังคลุมเครือเหมือนเดิม แม้ว่าจะเริ่มรู้วิธีการทำ KM ก็ตาม หรือให้ทำ KM เป็นแล้วก็ตาม

         - วิธีการเรียนรู้การทำ KM แบบอื่น ๆ และความรู้จากวิทยากร

           วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย

หมายเลขบันทึก: 44908, เขียน: 16 Aug 2006 @ 11:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)