วโรกาส เฉลิมชนมพรรษา
สิบสอง สิงหา มาบรรจบ
มะลิร้อย มาลัย ถวายครบ
                  สองกรนบ กราบพระบาท ทั้งชาติไทย


ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ 
   เพลงสรรเสริญ จักรีวงศ์ ส่งสมัย
          ทรงปกครอง แผ่นดินธรรม ผ่องอำไพ
ปวงชนได้ พึ่งบุญญา บารมี

เฉลิมขวัญ...วันแม่ แห่งชาติ
วโรกาส เทิดทูลภักดิ์ สูงศักดิ์ศรี
น้ำพระทัย พระเมตตา ทั่วธานี
ปวงชนมี สุขแท้ แม่..ชี้นำฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
(เด็กชาย กฤษดา ฤกษ์ดีทวีทรัพย์ ร้อยกรองถวาย
)