เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว พี่ลี่ (คุณทัฏธภัสส์ มณีชาติ) สสจ.พัทลุง ได้กลับมาจากการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว จังหวัดพัทลุง และได้แวะมาเล่าให้ผมฟังว่าในที่ประชุมต้องการจะเดินเรื่องตามแผนงาน/โครงการนี้ คือการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวด้วยกระบวนการ KM และที่ประชุมได้ให้พี่เขามาชวนผมเข้าไปเป็นคณะทำงานด้วย

     ผมเห็นว่าดี แต่ไม่แน่ใจนักว่าคณะทำงานทั้งหมดจะเข้าใจอย่างไร รวมถึงมีใครที่พอจะเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้างในเรื่อง KM โดยเฉพาะงานนี้ทราบว่าเป็นการบูรณาการคณะทำงานจากหลาย ๆ ภาคส่วนมาก ยังไม่ทันได้ตั้งคำถามกับใครเลย ก็ได้รับการติดต่อจากพี่จิระพา หนูชัย จากโครงการครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วย โทรมาขอเชิญให้เข้าร่วมประชุมในคราวต่อไป และพี่เขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้เคยไปร่วมประชุม KM มาบ้างแล้ว ได้พบเจอโดยการฟัง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช มาแล้วด้วย รู้สึกประทับใจและมองเห็นช่องทาง จึงกลับมาสืบค้นดูว่าที่พัทลุงมีใครบ้างที่พอจะช่วยเรื่องนี้ได้ จนมารู้จักผมจากพี่ลี่นี่แหละ ผมรับปากท่านว่าจะลองเข้าไปดู แต่จะขอสังเกตการณ์สักครั้งก่อนในการประชุม เพื่อตามเรื่องดูและคิดหาวิธีการต่อไป

     พอเมื่อวาน (15 ส.ค.49) ผมก็ได้รับหนังสือขอเชิญประชุม พร้อมแนบคำสั่งจว.พัทลุง ที่ 1525/2549 ลว.15 ส.ค.49 มาด้วย ทำให้ผมทราบว่ามีคณะทำงานฯ ทั้งสิ้น 21 ท่าน และแต่ละท่านล้วนแต่มีชื่อเสียงในส่วนราชการต่าง ๆ งานนี้คิดได้อย่างหนึ่ง คือ ผมจะต้องใช้ KM แบบเนียน ๆ เข้าไป หากใช้อย่างกระโตกกระตาก น่าจะไปไม่ไหว ยังไงก็แล้วแต่ผมเตรียมเทคนิค Appreciative Inquiry (AI) ไปเล่าให้เขาฟัง หากมีโอกาสในช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.พัทลุง

     ปล. รายชื่อคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว จังหวัดพัทลุง

ประธานคณะทำงานคือ
     1. นางสาวสุธีรา นุ้ยจันทร์ จาก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะทำงานคือ
     2. นายอนันต์  จันทรภาโส ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา จ.พัทลุง 
     3. นายสมวงค์  กลับคุณ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
     4. นายชื่น  ฤทธิวงศ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
     5. นายพล  จันทรวงศ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
     6. นายธนิศ  เสริมแก้ว  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     7. นางอรสา  เหล่าเจริญสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     8. นางทัฏธภัสส์  มณีชาติ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     9. นายอนุชา  หนูนุ่น สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
     10. นางณภิญญา  สุขเหลือ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     11. นางกมลทิพย์  บุญคง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     12. นายถนอม  ชูสวัสดิ์ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
     13. นายสมมิตร  โชคเจริญผล สนง.เทศบาลเมืองพัทลุง
     14. นางนงเยาว์  แม่นสกุล สนง.เทศบาลเมืองพัทลุง
     15. นายสมคิด  ทองสง โครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง
     16. นางจิระพา  หนูชัย  โครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุง
     17. นางดุษฎี  จันทร์พุ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
     18. นางจิราภา  ช่วยเมือง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
คณะทำงานและเลขานุการ 3 ท่าน คือ
     19. นางกัลยา  โภชากรณ์ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     20. นางสาวอุบล  สิริวัฒนา สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
     21. นางสาวสุพรรณี  เส้งรอด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง