ในยุคปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญมากกับตำรวจ