กำหนดการประชุมปฏิบัติการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ QM ครั้งที่1

dr.kridsada
เฉพาะ วทม.QM รุ่น 1-2 เท่านั้น

 วช. เตรียมโชว์ผลงานวิจัยแห่งชาติครั้งแรก ประจำปี 2549 หรือ Thailand Research Expo 2006 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ระหว่าง 9 – 13 กันยายน นี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549
(Thailand Research Expo 2006)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2549
 
ฟรี 

(ร่าง) ตารางการประชุมปฏิบัติการ

เรื่อง  การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการจัดการคุณภาพ QM วทม. รุ่น 1-2

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2549  เวลา 8.30-17.00 น.

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

****************

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

0830-0900 น.

ลงทะเบียน 1.ให้เตรียมเอกสารเค้าโครงการวิจัยจำนวน 4 บท จำนวน 6 ชุด ส่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 กันยายน 2549 ที่คุณเดฟ เพื่อส่งให้อาจารย์ผู้ วิพากษ์อ่านล่วงหน้า 

2.ให้ผู้นำเสนอจัดทำ Power Point  4 บทๆละ 5 กรอบ ประกอบการนำเสนอ

 

3.ให้เวลานำเสนอเรื่องละ  30 นาทีแบ่งเป็นนักศึกษานำเสนอ 10 นาที และอาจารย์วิพากษ์ 20 นาที

4. สำหรับ QMรุ่น3 

2 คนให้นำเสนอได้ถ้าพร้อม 1.กรวรรณ  เพชรอาวุธ และ 2.บุญเรือน โสภา)

0900-1000 น.

บรรยาย:การเขียนวิทยานิพนธ์เชิงตรรกะ วิทยากร  ________

1000-1100 น.

 บรรยาย:ขอบข่ายหัวข้องานวิจัยด้าน QM วิทยากร ________

1100-1200 น.

นำเสนองานวิจัย     

      1.กรรณิการ์   บัวแย้ม       

       2.สุดจิตร   เมืองเกษม

1200-1300 น.

 

1300-1400 น.

นำเสนองานวิจัย       

       3.ชนม์ฌานท์   ใจเสงี่ยม        

       4.สุรีรัตน์   วงษ์สุวรรณ

1400-1500 น.

นำเสนองานวิจัย    

        5.ชูเกียรติ์  กิติวงศ์สกุล         

        6. ภราดร   จินดาวงศ์

1500-1600 น.

นำเสนองานวิจัย     

       7. ถนอมศรี เตมานุวัตร์        

        8.เชิญวิทย์  เรืองฤทธิ์                        

1600-1700 น.

นำเสนองานวิจัย     

       9.ธนยศ   พุทธศาสตร์

       10.พิศาล ทรนงพิทักษ์กุล

 

ผู้เข้าประชุม :  นักศึกษา หลักสูตร วทม. ปริญญาโท สาขาการจัดการคุณภาพ  รุ่น1-2-3

ผู้นำเสนอ :    นักศึกษาปริญญาโทสาขา QM รุ่น 1-2 (แขนงทำวิทยานิพนธ์)                       (เฉพาะที่เอกสารพร้อม/ผ่านการทดลองนำเสนอในวันที่ 17 กันยายน 49)

รายนามวิทยากร :    1. ดร.วีรพจน์  ลือประสิทธิ์สกุล บริษัททีคิวเอม เบสท์ จำกัด

                 2.ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล  สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหางชาติ

 3.อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 4.ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 5.ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 6.ดร.ไสว ศิริทองถาวร       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549

คำสำคัญ (Tags)#กฤษดา#ปริญญาโทqm

หมายเลขบันทึก: 44797, เขียน: 15 Aug 2006 @ 15:25 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 09:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)